ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسك بیمه

17اکتبر - by adminProj - 0 - In معماری
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسك بیمه

چکیده

از زمان شروع  بکار گیری ، روش RBI در سطح شرکت های بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه خود را پیدا کرده و مطالعات زیادی نیز در این خصوص انجام گردیده است.

تاکنون تحقیقات اندکی در کشور پیرامون ارزیابی و مدیریت بر مبنای ریسک انجام گرفته و نتایج این تحقیقات به صورت سیستماتیک اجرایی نگردیده است و همچنین این نتایج تاكنون برای تعیین نرخ بیمه مورد استفاده قرار گرفته نشده است

خروجی های مهم کلیه مطالعات انجام گرفته در این پژوهش جدای از نوع روش های بکار گرفته شده RBI بشرح ذیل می باشد.

۱٫٫ در اکثر واحد های صنعتی بیش از ۸۰% ریسک کل واحد مربوط به تنها ۲۰% تجهیزات و قطعات آن واحد می باشد

۲٫مطالعه انجام شده موجب کاهش تعداد تعمیرات اساسی سالیانه و تعویق آن از سال ۲۰۱۳ به سال ۲۰۱۵ گردیده است و متعاقب آن هزینه های تحمیلی توقف تولید جهت انجام تعمیرات اساسی، هزینه های انجام بازرسی و هزینه های نیروی انسانی کاهش یافته است.

۳٫یکی از قابلیت های این پزوهش در نحوه اجرای مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک پرداختن به روشی برای تشخیص زمان انجام تعمیرات و بازرسی هر تجهیز بصورت جداگانه در دو دسته الف) در زمان تولید نرمال واحد و ب) در زمان تعمیرات اساسی واحد می باشد.

کلید واژه: ریسک ، نرخ تقریبی

 

مقدمه

پس از گذشت ۷۸ سال از قدمت صنعت بیمه در كشورمان ، هنوز هم بیمه به جایگاه اصلی خود در اقتصاد نرسیده و در اكثر موارد در سطح بیمه های اجباری باقی مانده است كه این موضوع را به وضوح می توان حتی در بین اقشار تحصیلكرده و ثروتمند جامعه نیز مشاهده نمود.

گذشته از بیمه های مربوط به افراد ، بیمه های مربوط به صنایع اصلی نیز بطور كامل در بازار كشورمان تعریف و شناسایی نشده و چه بسا ریسك های بزرگ و فراوانی كه با توجه به استفاده از روشهای بسیار قدیمی و سنتی و عدم اطلاعات كافی و درست ، زمینه بیمه نمودن آنها در فعالیتهای اقتصادی فراهم نگردیده است و اگر هم فراهم شده ، با استانداردهای بسیار قدیمی می باشد كه برای شركت های بیمه ریسك بالایی داشته و متعاقبا باعث ضرر و زیان های فراوانی برای این شركت ها میگردد.

 

فهرست مطالب

چكیده ۱

مقدمه ۲

 

فصل اول : كلیات

۱-۱ بیان مساله ۴

پیشینه تحقیق ۵

ضرورت انجام ۸

هدف مطالعه ۸

۱-۴-۱  هدف آرمانی ۸

۱-۴-۲  اهداف ویژه ۸

۱-۵ هدف كاربری ۸

۱-۶ سوالات تحقیق ۹

۱-۷ فرضیه ۹

۱-۸ تعاریف و مفاهیم ۱۰

 

فصل دوم: آشنایی با فرآیند تولید

۲-۱ آشنایی با محدوده تحت مطالعه ۱۸

۲-۲ تاریخچه صنعت پتروشیمی در ایران  ۱۸

۲-۳ آشنایی با شركت پلیمر آریا ساسول ۱۹

۲-۴ شرح فرایند واحد الفین ۲۰

۲-۵ بخش دی اتانایزر ۲۴

۲-۵-۱ جداسازی برش های دوكربنه ۲۴

۲-۵-۲ هیدروژناسیون استیلن ۲۵

۲-۵-۳ احیا كاتالیست ۲۶

 

فصل سوم : مواد و روش ها ( روش كار و تحقیق )

۳-۱ انواع تكنیك های بازرسی بر مینای ریسك ۲۹

۳-۱-۱ روش كیفی ۳۰

۳-۱-۱-۱ رتبه بندی واحدها بر اساس ریسك بالقوه ۳۱

۳-۱-۱-۲ احتمال وقوع از كارافتادگی ۳۲

۳-۱-۱-۳ پیامدهای وقوع از كار افتادگی ۳۳

۳-۱-۱-۴ نتایح ۳۷

۳-۱-۱-۵ تعیین نواحی بحرانی كه نیازمند توجه بیشتری در حین بازرسی

می باشند ۳۷

۳-۱-۲ روش كمی ۳۸

۳-۱-۲-۱ محاسبه پیامدهای ازكارافتادگی ۴۰

۳-۱-۲-۱-۱ تخمین سرعت خروج سیال ۴۰

۳-۱-۲-۱-۲ پیش بینی رفتار نشتی ۴۰

۳٫-۱-۲-۱-۲-۱ تاثیرات اشتغال زا ۴۰

۳-۱-۲-۱-۲-۲ تاثیرات سمیت ۴۱

۳-۱-۲-۱-۲-۳ تاثیرات زیست محیطی ۴۱

۳-۱-۲-۱-۲-۴ تاثیرات خسارت مالی ناشی از توقف تولید ۴۲

۳-۱-۲-۱-۳ كاربرد مدل های تاثیر برای تخمین پیامدها ۴۲

۳-۱-۲-۲ مروری بر احتمال وقوع از كار افتادگی ۴۳

۳-۱-۲-۳ محاسبه ریسك ۴۳

۳-۱-۳ روش نیمه كمی ۴۴

۳-۱-۳-۱ آنالیز پیامد ۴۵

۳-۱-۳-۲ آنالیز احتمال ۴۸

۳-۱-۳-۳ آنالیز ریسك ۴۹

۳-۲ دلیل ارائه متدلوژی بكاررفته در این تحقیق ۴۹

۳-۳ ارائه (روش كار ) متدلوژی بازرسی بر مبنای ریسك بكارگرفته شده

در صنعت مورد مطالعه ۵۰

۳-۳-۱ فلوچارت معرفی روش بكارگرفته شده جهت مدیریت بازرسی بر

مبنای ریسك ۵۰

۳-۳-۲ عناصر كلیدی برنامه مدیریت بازرسی بر مبنای ریسك و مراحل

انجام آن ۵۱

۳-۳-۲-۱ مرحله اول : تشكیل تیم RBI52

۳-۳-۲-۱-۱ تعیین مسئولیت ها ۵۳

۳-۳-۲-۱-۲ آموزش و تائید صلاحیت پرسنل برای اجرای RBI56

۳-۳-۲-۲ مرحله دوم : جمع آوری داده های مورد نیاز در سیستم

ارزیابی ریسك ۵۷

۳-۳-۲-۲-۱ منابع داده های خاص سایت( واحدهای تولیدی ) ۵۹

۳-۳-۲-۳ مرحله سوم : فرایند تعیین ریسك تجهیزات ۶۰

۳-۳-۲-۳-۱ پیامد وقوع از كار افتادگی ۶۰

۳-۳-۲-۳-۱-۱ فاكتور پیامد ایمنی (Csaf61

۳-۳-۲-۳-۱-۱-۱ پارامتر دما (Ft61

۳-۳-۲-۳-۱-۱-۲ پارامتر فشار (Fp61

۳-۳-۲-۳-۱-۱-۳ پارامتر سیال (Fi62

۳-۳-۲-۳-۱-۱-۴ پارامتر اندازه سیال (Fis62

۳-۳-۲-۳-۱-۲ فاكتور پیامد آلودگی (Cpol63

۳-۳-۲-۳-۱-۳ فاكتور پیامد تولید (Cprod64

۳-۳-۲-۳-۱-۳-۱ فاكتور تعمیر (Frep64

۳-۳-۲-۳-۱-۳-۲ فاكتور قابلیت كاركرد (Fop65

۳-۳-۲-۳-۲ احتمال وقوع ازكارافتادگی۶۵

۳-۳-۲-۴ مرحله چهارم: رتبه بندی تجهیزات بر اساس میزان

ریسك (Risk Ranking75

۳-۳-۲-۵ مرحله پنجم : برنامه ریزی جهت بازرسی ۷۶

۳-۳-۲-۵-۱ حداكثر فاصله زمانی بازرسی (چه زمانی بازرسی انجام پذیرد۷۷

۳-۳-۲-۵-۲ روش های بازرسی (چگونه بازرسی انجام پذیرد۷۸

۳-۳-۲-۵-۳ فهرست اقدامات بازرسی ( چك لیست ) / ارزیابی تفصیلی ۷۹

۳-۳-۲-۶ مرحله ششم : مدیریت و كاهش ریسك ۷۹

۳-۳-۲-۷ مرحله هفتم : ارزیابی مجدد ۸۰

 

فصل چهارم: نحوه پیاده سازی مدل پیشنهادیRIB بر روی واحد مورد مطالعه (درام ۴۰۶)

مرحله اول : تشكیل تیم RBI82

مرحله دوم : جمع آوری اطلاعات و داده ها ۸۲

مرحله سوم : تعین ریسك تجهیزات ۸۵

مرحله چهارم: رتبه بندی تجهیزات بر اساس ریسك آنها ۸۶

مرحله پنجم : برنامه ریزی جهت بازرسی ۸۶

مرحله ششم : مدیریت كاهش ریسك ۸۷

مرحله هفتم : ارزیابی مجدد ۸۸

 

فصل پنجم: نتایج تحقیق

۵-۱ نتیجه گیری از متدلوژی ارائه شده ۹۱

فصل ششم: تفسیر نتایج

۶-۱ جمع بندی و تفسیر كلی نتایج ۱۲۰

۶-۲ پیشنهادات ۱۲۳

 

فهرست جداول

جدول۳-۱٫ دسته بندی سیالات۵۰

جدول۳-۲٫ محدوده مربوط به دسته بندی موجودی سیال۵۰

(جدول ۳-۳). دسته بندی سطح مقطع تحت تاثیر۵۲

(جدول ۳-۴) تبدیل زیرفاكتور ماژول فنی به دسته بندی احتمال۵۳

(جدول ۳-۵)  راهنمای روش لوپ بندی سیستم لوله کشی۶۴

(جدول ۳-۶ ). ارزیابی فاکتور دمایی۶۷

(جدول ۳-۷) ارزیابی فشار۶۸

(جدول ۳-۸) : ریسک مقدار نشت اندازه سیال برای مایعات و سیالات اشتعال ناپذیر۶۹

(جدول ۳-۹) : فاکتور معیار ارزیابی تعمیر۷۱

(جدول شماره ۳-۱۰):  فاکتور قابلیت کارکرد۷۲

(جدول ۳-۱۱). work sheet جهت تعیین احتمال خرابی از لحاظ کیفی۷۴

(جدول ۲-۱۲) فاکتور آسیب پذیری یا تخریب۷۷

(جدول ۲-۱۳) فاکتور بازرسی۷۸

(جدول ۲-۱۴) فاکتور وضعیت۸۰

(جدول ۲-۱۵) فاکتور فرایند۸۱

(جدول ۳-۱۶) فاکتور طراحی مکانیکی۸۳

(جدول ۳-۱۷) فاکتور تجربی ۸۴

(جدول۴-۱) اطلاعات مورد نیاز، منبع استخراج آنها و اطلاعات مربوط بهD-406  ……۹۴

(جدول۴-۲ )Data sheet مربوط به D-40697

(جدول ۴-۳). برنامه بازرسی D-40699

(جدول ۴-۴). اعمال مدیریت کاهش ریسک جهت تغییر بازه زمانی

بازرسی D-406 از ۴۸ ماه به ۷۲۱۰۰

جدول ۵-۱  نتایج میزان پیامد ازکار افتادگی تجهیزات مورد مطالعه۱۰۴

جدول ۵-۲ راهنمای طبقه بندی پیامد ازکارافتادگی۱۰۵

جدول۵-۳  نتایج میزان احتمال از کار افتادگی تجهیزات مورد مطالعه۱۰۷

جدول۵-۴ جدول راهنمای احتمال ازکار افتادگی۱۰۸

جدول ۵-۵  ماتریس ریسک مورد استفاده در فرآیند ارزیابی ریسک

واحد دی اتانایزر۱۱۰

جدول۵-۶  نتیجه ارزیابی ریسک تجهیزات مورد مطالعه۱۱۰

جدول ۵-۷ ارتباط بین سطح ریسک و گرید بازرسی۱۱۲

جدول۵-۸ ارزیابی زمان بازرسی بر اساس سطح ریسک و گرید

بازرسی تجهیزات مورد مطالعه۱۱۳

جدول ۵-۹ مکانیزمهای از کار افتادگی برای تجهیزات مورد مطالعه

جدول ۵-۱۰ مکانیزمهای از کار افتادگی برای۷ لوپ لوله های مورد مطالعه

جدول۵-۱۱ ارزیابی ریسک تجهیزات PSV & TSV124

جدول ۵-۱۲ ماتریس توزیع پراکندگی تجهیزات شناسایی شده

در واحد دی اتانایزر بر اساس سطح ریسک انها۱۲۵

جدول۵-۱۳ طبقه بندی زمانی بازرسی تجهیزات براساس متد

مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک۱۲۶

جدول۵-۱۴ جدول  برنامه بازرسی اختصاصی جهت کاهش ریسک

تجهیزات و انتقال زمان بازرسی از ۲۰۱۳ به ۲۰۱۵۱۳۱

 

 

فهرست نمودارها

(نمودار ۳-۱) گردش کار RBI55

نمودار ۵-۱ توزیع ستونی تجهیزات بر اساس زمان بازرسی آنها۱۲۹

 

فهرست اشكال 

شکل۳-۲٫ ماتریس کیفی ریسک۴۱

(شکل ۳-۳) : ماتریس ریسک نیمه کمی۴۹

(شکل ۳-۴) : شماتیک ماتریس RBI85

(شکل ۳-۵) : ارتباط بین درجه ریسک و سطح بازرسی۸۸

(شکل ۴-۱) شماتیک نقشه فنی مربوط به

 

عنوان : ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسك بیمه

فرمت: doc

تعداد صفحات: ۱۴۶

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *