ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار

17اکتبر - by adminProj - 0 - In معماری
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار

چکیده

فعالان بازار سرمایه و ذینفعان شرکت های عرضه کننده سهام به ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن شرکت های مشابه را مقایسه نمایند و بر این اساس و با در نظر گرفتن هدف از سرمایه گذاری سهام مورد نظر را انتخاب نمایند. بنابراین طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه به عنوان یکی از صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران هدف اصلی این تحقیق بوده است.

در این پژوهش جهت ارائه مدل ارزیابی مالی شرکت های بیمه حاضر در بورس با استفاده از روش دلفی و مدل AHP گروهی و با نظر سنجی از پانزده خبره مالی و نظارتی صنعت بیمه عوامل اصلی و زیر فاکتور های مدل شناسایی و اولویت بندی گردیده است. سپس با استفاده از مدل بدست آمده و اطلاعات شرکت های بیمه حاضر در بورس که از طریق اسناد و مدارک معتبر و رسمی جمع آوری گردیده، این شرکت ها رتبه بندی گردیده اند. در نتیجه تحقیق عوامل اصلی مدل به ترتیب اولویت شامل عوامل مبتنی بر فعالیت بیمه گری با وزن ۷۰۶/۰ ، عوامل مبتنی بر بازار بورس با وزن ۱۶۴/۰ و عوامل مبتنی بر حسابداری با وزن ۱۳۰/۰ می باشند که در هر دسته زیر فاکتورهایی جهت محاسبه نمره کل شرکت شناسایی گردیده است. در نهایت پنج شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل حاضر و با محاسبه شاخص های مالی، بیمه ای و بازار سرمایه رتبه بندی گردیده اند.

واژگان کلیدی: رتبه بندی،ارزیابی عملکرد،شرکت بیمه، تحلیل سلسله مراتبی

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه          ۳

۱-۲-بیان مساله     ۳

۱-۳- اهداف تحقیق ۵

۱-۴- اهمیت موضوع تحقیق  ۵

۱-۵- سوالات تحقیق           ۶

۱-۶- جامعه و نمونه آماری   ۶

۱-۷- روش انتخاب نمونه آماری         ۶

۱-۸- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی  ۷

۱-۹- طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها      ۸

۱-۱۰- قلمرو تحقیق            ۸

۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی تحقیق        ۸

۱-۱۰-۲- قلمرو مکانی تحقیق            ۸

۱-۱۰-۳- قلمرو زمانی تحقیق ۸

۱-۱۱- خلاصه فصل          ۹

 

فصل  دوم : مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

فصل  دوم – بخش اول         ۱۰

۲-۱- پیشینه نظری ۱۱

۲-۱-۱- مقدمه       ۱۱

۲-۱-۲- صنعت بیمه           ۱۱

۲-۱-۳- ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد       ۱۳

۲-۱-۴- ارزیابی عملکرد      ۱۴

۲-۱-۵- رویکردهای ارزیابی عملکرد سازمان     ۱۴

۲-۱-۶- ویژگی های  نظام ارزیابی عملكرد سازمانی کارآمد             ۱۵

۲-۱-۷- ارزیابی عملکرد مالی چند معیاره          ۱۵

۲-۱-۸- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی           ۱۷

۲-۱-۹- عملکرد مبتنی بر حسابداری    ۱۷

۲-۱-۱۰- مدل «سینك و تاتِل»           ۱۸

۲-۱-۱۱- ماتریس عملكرد     ۲۰

۲-۱-۱۲- مدل تحلیل ذی نفعان           ۲۰

۲-۱-۱۳- ساختار و چارچوب مدل تعالی سازمانی ۲۲

۲-۱-۱۴- فرآیندتحلیل سلسله مراتبی (مدل AHP) 25

بخش دوم-سابقه تحقیقات مشابه           ۳۱

۲-۲-۱- مقدمه       ۳۲

۲-۲-۲- مروری بر سابقه تحقیقات مشابه داخلی   ۳۲

۲-۲-۳- مروری بر سابقه تحقیقات مشابه خارجی ۳۵

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه          ۴۱

۳-۲- نوع¬شناسی پژوهش    ۴۲

۳-۳- انتخاب خبره  ۴۳

۳-۴- ابزار جمع آوری اطلاعات         ۴۳

۳-۵- روایی و پایایی پرسشنامه           ۴۵

۳-۶- معرفی مدل و مراحل تحقیق       ۴۶

۳-۷- روش گردآوری داده¬ها ۴۷

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده¬ها      ۴۸

۳-۹- معرفی نرم¬افزار       ۵۰

۳-۱۰- خلاصه فصل          ۵۰

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

۴-۱- مقدمه          ۵۳

۴-۲- مشخصات خبرگان      ۵۳

۴-۲-۱- مطالعه توصیفی نمونه آماری متغیر جنسیت         ۵۴

۴-۲-۲- مطالعه توصیفی نمونه آماری متغیر سن  ۵۵

۴-۲-۳- مطالعه توصیفی نمونه آماری متغیر سطح تحصیلات          ۵۵

۴-۲-۴- مطالعه توصیفی نمونه آماری متغیر تجربه کاری   ۵۶

۴-۳- یافته ها        ۵۷

۴-۳-۱- سؤال اصلی: عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی          ۵۷

۴-۳-۲- سؤال اول فرعی: اولویت¬بندی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی            ۶۲

۴-۳-۳- سؤال دوم فرعی: رتبه بندی شرکت های بیمه       ۶۸

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه          ۷۶

۵-۲- یافته های تحقیق         ۷۷

۵-۳- بحث و مقایسه            ۷۸

۵-۴- پیشنهادات تحقیق        ۷۹

منابع و ماخذ:        ۸۰

پیوست اول           ۸۶

پیوست دوم           ۹۲

پیوست سوم: محاسبات و خروجی نرم افزار        ۹۸

چکیده انگلیسی      ۱۱۰

 

فهرست جداول

(۲-۱) شاخص ناسازگاری تصادفی     ۳۰

(۲-۲) مقیاس AHP            ۳۰

(۲-۳) سابقه تحقیقات مشابه داخلی      ۳۵

(۲-۴) سابقه تحقیقات مشابه خارجی    ۳۹

(۳-۱) نمونه جدول پرسشنامه  (شماره یک)       ۴۴

(۳-۲) نمونه پرسشنامه مقایسات زوجی (شماره دو)          ۴۵

( ۴-۱)توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت        ۵۴

(۴-۲) توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سن ۵۵

(۴-۳) توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب تحصیلات     ۵۵

(۴-۴) توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب تجربه کاری  ۵۵

(۴-۵)  نتایج حاصل از لحاظ شدن عوامل اصلی ۵۹

(۴-۶)  نتایج حاصل از لحاظ شدن عوامل         ۵۹

(۴-۷)  ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی    ۶۳

(۴-۸)  خروجی ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی      ۶۳

(۴-۹)  ماتریس مقایسات زوجی عوامل مبتنی بر حسابداری            ۶۴

(۴-۱۰)  خروجی ماتریس مقایسات زوجی عوامل مبتنی بر حسابداری           ۶۴

(۴-۱۱)  ماتریس مقایسات زوجی عوامل مبتنی بر فعالیت بازار بورس           ۶۵

(۴-۱۲)  خروجی ماتریس مقایسات زوجی عوامل مبتنی بر بازار بورس         ۶۵

(۴-۱۳)  ماتریس مقایسات زوجی عوامل مبتنی بر بیمه گری          ۶۷

(۴-۱۴) خروجی ماتریس مقایسات زوجی عوامل مبتنی بر بیمه گری ۶۷

(۴-۱۵)  خروجی کلی ماتریس مقایسات زوجی زیر فاکتور ها          ۶۸

(۴-۱۶) محاسبه میزان زیر معیار های شرکت های بیمه ای           ۶۹

(۴-۱۷) میزان نرمالیزه شده زیر معیار های شرکت های بیمه ای     ۷۱

(۴- ۱۸) محاسبه نمره شرکت های بیمه ای       ۷۴

(۴- ۱۹) رتبه بندی شرکت های بیمه ۷۴

 

فهرست نمودار ها و اشکال

۱-:۱ مسئله تحقیق  ۴

۲-۱: هفت شاخص عملکرد   ۱۹

۲-۲: مدل تحلیل ذی نفعان    ۲۲

۲-۳: مفاهیم مدیریت کیفیت جامع و مدل تعالی سازمانی      ۲۳

۲-۴: ساختار و چارچوب مدل تعالی سازمانی      ۲۵

۲-۵: درخت سلسله مراتبی تصمیم       ۲۸

۲-۶ : مدل سلسله مراتبی یالکین وهمکاران برای ارزیابی عملکرد مالی           ۳۸

۳-۱: مراحل تحقیق ۴۹

۴-۱: نمودار  ترکیب جنسیت نمونه آماری          ۵۴

۴-۲: نمودار دایره¬ای ترکیب سنی نمونه آماری  ۵۵

۴-۳: میله¬ای ترکیب تحصیلی نمونه آماری       ۵۶

۴-۴: چهارچوب مفهومی      ۵۸

۴-۵: عوامل مدل ارزیابی عملکرد       ۶۱

 

فهرست شکل ها

شکل (۱-۱): مدل کانو (لی و وانگ،۴۴۸۰،۲۰۰۹)          ۶

شکل ۱-۲: مسئله تحقیق       ۷

شکل ۲-۱- فرآیند سنجش رضایت مشتری          ۳۱

شکل ۲-۲- مزایای رضایت مشتری و کیفیت خدمات         ۳۳

شکل ۳-۱: فرآیند تحقیق       ۷۰

عنوان : ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار

فرمت : DOC

تعداد صفحات : ۱۲۴

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *