بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

13اکتبر - by adminProj - 0 - In معماری
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین ۱۹۸۸، کنوانسیون شورای اروپا ۱۹۹۰ ، دستورالعمل اروپایی ۱۹۹۱، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال ۱۹۹۰ و اصلاحیه‌های آنها در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰، کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال ۲۰۰۳٫ این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به ۴ قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

 

فهرست مطالب

مقدمه    ۱

بخش اول : بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    ۴

فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی    ۵
مبحث اول : مفهوم و تعریف    ۵
مبحث دوم : تاریخچه     ۹
مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم     ۱۴
گفتار اول : عنصر قانونی     ۱۴
گفتار دوم : عنصر مادی     ۱۵
بند اول : شرایط مقدماتی    ۱۵
۱٫   ضرورت وجود جرم قبلی    ۱۵
۲٫   خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم     ۲۰
۳٫   خصوصیات مرتكب جرم    ۲۲
بند دوم : عمل مرتكب     ۲۵
بند سوم : شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم     ۲۷
۱٫  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها    ۲۹
۱-۱   تسویه پول    ۲۹
۲-۱  افتتاح حساب با هویت مجعول    ۳۰
۳-۱   معاملات كلان از طریق نزدیكان    ۳۰
۴-۱  وام های صوری و دروغین    ۳۰
۵-۱   اسمور فینگ     ۳۱
۶-۱   استفاده از بانكهای كارگزار    ۳۱
۷-۱  نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند    ۳۲
۸-۱   بهشتهای مالیاتی    ۳۴
.۲  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی    ۳۵
۱-۲  حواله     ۳۵
۲-۲    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     ۳۶
۳-۲   استفاده از مؤسسات بیمه     ۳۷
.۳     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    ۳۸
۱-۳ قاچاق پول    ۳۸
۲-۳  استفاده از كازینوها    ۳۹
۳-۳  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه    ۴۰
۴-۳  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     ۴۰
۵-۳  استفاده از متخصصان حرفه ای     ۴۱
بند چهارم : مراحل پولشویی    ۴۳
۱٫ مرحله جایگزینی    ۴۳
۲٫ مرحله لایه گذاری    ۴۴
۳٫ مرحله ادغام    ۴۶
بند پنجم : نتیجه مجرمانه    ۴۷
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشویی    ۴۸
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم    ۵۰
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی    ۵۳
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری    ۵۳
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی    ۵۸
گفتار اول: فراملی بودن     ۵۸
گفتار دوم : سازمان یافتگی     ۶۰
گفتار سوم: بدون قربانی بودن    ۶۳
مبحث سوم : میزان پولشویی    ۶۵
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    ۶۷
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    ۶۹
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     ۷۰
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی    ۷۴
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     ۷۷
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم    ۸۰

 

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    ۸۹

فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     ۹۱
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     ۹۱
گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸    ۹۱
گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال     ۹۴
گفتار سوم:كنوانسیون شورای اروپا     ۹۵
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     ۹۷
گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    ۱۰۰
گفتار ششم :كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     ۱۰۴
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    ۱۰۷
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    ۱۰۷
گفتار دوم : گروه اگمونت     ۱۱۰
فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     ۱۱۴
مبحث اول: راهكارهای تقنینی     ۱۱۴
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    ۱۱۴
گفتار دوم :پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم     ۱۱۹
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی    ۱۲۳
مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری    ۱۲۸
گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی    ۱۲۸
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     ۱۲۸
بند دوم : حفظ سوابق مالی     ۱۳۱
بند سوم : گزارش موارد مشكوك     ۱۳۴
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     ۱۳۸
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك     ۱۴۰
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان     ۱۴۲
گفتار دوم :مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     ۱۴۴
گفتار سوم :مسؤلیتها و تكالیف نظارتی     ۱۴۶
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     ۱۴۶
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول     ۱۵۰
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی     ۱۵۲
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل     ۱۵۳
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه     ۱۵۵
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     ۱۵۵
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    ۱۵۷
مبحث چهارم :راهكارهای قضایی     ۱۶۱
گفتار اول:تسهیل كشف و اثبات جرم     ۱۶۱
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     ۱۶۱
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     ۱۶۴
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     ۱۶۶
گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی     ۱۶۹
بند اول : نیابت قضایی     ۱۷۰
بند دوم: احاله رسیدگی كیفری     ۱۷۳
بند سوم :انتقال محكومین     ۱۷۴
بند چهارم :استرداد متهمین و محكومین     ۱۷۶
نتیجه گیری و پیشنهادات     ۱۸۱
فهرست منابع و مآخذ    ۱۸۵
پیوست

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *