بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران

17اکتبر - by adminProj - 0 - In معماری
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران

قیمت : ۱۴۹۰۰

خرید و دانلود

چکیده:

بروز فساد که به معنی سوء‌استفاده از قدرت قانونی به منظور تأمین نفع شخصی است؛ در تمامی کشورهای دنیا از جمله مهم‌ترین مسائل مدیریت امور کشورها و شهرها در سطوح خرد، میانی و کلان محسوب می‌شود. به نحوی که با خود اثرات و تبعات منفی بسیاری از جمله عدم رضایت شهروندان از سازمان‌ها، گسترش فقر در جامعه، ممانعت از توسعه‌ی اقتصادی – اجتماعی و … را به همراه می‌آورد.

از این رو مبارزه با این پدیده و تأمین سلامت اداری از جمله مهم‌ترین موضوعات علم مدیریت و علوم اجتماعی را تشکیل می‌دهد. با توجه به اهمیت و اثر این پدیده‌ی شوم اجتماعی و توجه به مطالعات صورت گرفته، در این تحقیق، محقق به دنبال یافتن شیوه‌ای برای سنجش میزان ابتلا به فساد اداری و درجه‌ی سالم بودن یک سازمان مهم در اداره‌ی امور شهری، یعنی شهرداری تهران است. بدین منظور ابتدا ادبیات موضوع در دو بعد سلامت و فساد اداری مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی مفاهیم پژوهش و مطالعات انجام شده در این زمینه و مدل‌ها و روش‌های سنجش سلامت و فساد اداری، نقاط ضعف و قوت آن‌ها و نیاز به سنجش دقیق، محقق با بهره‌گیری از مدل سلامت جامع در شهرداری تهران و روش سنجش ویژه‌ی آن با انتخاب معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه‌ی ۷ تهران به ارزیابی این مدل پرداخت.

گروه‌هایی که در پیمایش متغیرهای تحقیق، مورد سؤال قرار گرفتند، عبارتند از کارکنان شهرداری، خبرگان آشنا به شهرداری، ارباب‌رجوع و شهروندان تهرانی که ترکیبی از ادراک و تجربه‌ی ایشان در مورد سلامت و فساد اداری – با استفاده از مؤلفه‌های تعریف شده برای هر یک از ابعاد سلامت و فساد-. مورد سؤال قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نمره‌ی سلامت جامع شهرداری تهران حدود ۰٫۵ از مجموع ۱ است که با توجه به نمره‌ی ابعاد سلامت و فساد، این سازمان به لحاظ فساد اداری با نمره‌ای حدود ۰٫۷ از ۱ با مشکل جدی روبرو است.

اثرگذارترین مؤلفه در نمره‌ی فساد اداری مربوط به فساد در تصمیم‌گیری می‌باشد، به عبارتی می‌توان چنین نتیجه گرفت که شهرداری تهران در این معاونت خاص با مسأله‌ی فساد، به طور جدی روبرو است و نیازمند اقدام‌هایی در جهت کاهش و از بین بردن این مسأله می‌باشد. در این تحقیق با توجه به اطلاعات به دست آمده نیز پیشنهادهایی برای سازمان ارائه شده است.

 

فهرست:

چکیده:    د‌

فصل اول:            ۱

۱-۱-مقدمه:          ۲

۱-۲-مسأله‌ی اصلی تحقیق:   ۳

۱-۳-بیان مسأله:    ۳

۱-۴-ضرورت تحقیق:         ۴

۱-۵-اهداف تحقیق: ۱۲

۱-۵-۱- هدف اصلی:          ۱۲

۱-۵-۲- اهداف فرعی:         ۱۲

۱-۶-روش انجام تحقیق:       ۱۲

پیاز فرایند پژوهش: ۱۳

۱-۷-فرضیه‌های تحقیق:       ۱۴

۱-۸-جامعه‌ی آماری:           ۱۴

۱-۹-تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح:           ۱۵

 

فصل دوم ۱۹

۲-۱- مقدمه:         ۲۰

۲-۲-  مفاهیم و تعاریف:       ۲۱

۲-۲-۱- مفاهیم و تعاریف فساد:           ۲۱

۲-۲-۲-۱-  انواع فساد:        ۲۴

۲-۲-۲-۲- فصل مشترک مباحث مربوط به فساد  ۲۷

۲-۲-۲-  مفاهیم و تعاریف سلامت:      ۲۸

۲-۲-۲- ۱- سطوح و دسته‌بندی تعاریف سلامت:  ۳۰

۲-۲-۲-۲-   تعاریف سلبی سلامت:      ۳۰

۲-۲- ۲-۳- تعاریف ایجابی سلامت:     ۳۱

۲-۳-جمع‌بندی تعاریف:        ۳۵

۲-۴- گزاره‌های سلامت و فساد:          ۳۶

۲-۴-۱- نظریه‌های موجود در فساد:     ۳۶

۲-۴-۱-۱- نظریه‌ی سیب بد: ۳۷

۲-۴-۱-۲- نظریه‌ی رهایی اخلاقی:     ۳۸

۲-۴-۱-۳- نظریه‌ی کنش بوردیو: تحلیل رغبت   ۳۹

۲-۴-۱-۴- نظریه‌ی موازنه‌ی هزینه‌ها و پاداش‌های مورد انتظار فساد(رویکرد انتخاب عمومی):      ۳۹

۲-۴-۱-۵- نظریه‌ی فرهنگی‌هافستند:    ۴۱

۲-۴-۱-۶- نظریه‌ی فرهنگ سازمانی:  ۴۲

۲-۴-۱-۷- نظریه‌ی سلامت سلزنیک:   ۴۲

۲-۴-۱-۸- نظریه سلامت ماروین بروان:           ۴۳

۲-۴-۲- روش‌های سنجش سلامت و فساد:          ۴۴

۲-۴-۲-۱- روش‌های سنجش فساد        ۴۵

۲-۴-۲-۲- روش‌های سنجش سلامت:   ۴۹

۲-۵- جمع‌بندی پژوهش‌های داخلی و خارجی:     ۵۶

۲-۵-۱- تجزیه و تحلیل پژوهش‌های داخلی:        ۷۹

۲-۵-۲-  تجزیه و تحلیل پژوهش‌های خارجی:     ۸۰

۲-۶- مدل مفهومی برآمده از پژوهش‌های پیشین و نتیجه‌گیری:         ۸۴

 

فصل سوم            ۸۷

۳-۱- مقدمه:         ۸۸

۳-۲- روش تحقیق: ۸۸

۳-۳- جامعه‌ی مورد مطالعه:  ۸۸

۳-۴- نمونه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری:          ۸۹

۳-۵- روش‌های گردآوری اطلاعات:     ۹۰

۳-۵-۱- مطالعات کتابخانه‌ای: ۹۰

۳-۵-۲- مطالعات میدانی:     ۹۱

۳-۵-۳- طیف لیکرت:         ۹۹

۳-۵-۴- دو گزینه‌ای:           ۹۹

۳-۶- پایایی و روایی ابزار    ۹۹

۳-۶-۱- پایایی       ۹۹

بررسی پایایی متغیرهای فساد:            ۱۰۰

۳-۶-۲- روایی:     ۱۰۲

۳-۶-۲-۱- روایی سازه:       ۱۰۲

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:   ۱۰۳

تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن آزمون جنبی:      ۱۰۸

آزمون Uمان- ‌ویتنی:           ۱۰۹

آزمون کروسکال-  والیس:     ۱۰۹

۳-۸- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:            ۱۰۹

 

فصل چهارم          ۱۱۰

۴-۱- مقدمه:         ۱۱۱

۴-۲- بررسی آمار توصیفی:  ۱۱۱

۴-۳- بررسی آمار استنباطی: ۱۳۳

۴-۳-۱- تجزیه و تحلیل ابعاد سلامت و فساد:       ۱۳۳

۴-۳-۱-۱- محاسبه‌ی نمره‌ی مؤلفه‌های ابعاد فساد و سلامت: ۱۳۳

۴-۳-۱-۲- تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های بعد‌های سلامت و فساد اداری:    ۱۴۱

۴-۳-۲- تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن:           ۱۴۱

۴-۳-۲-۱- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه کارکنان     ۱۴۲

۴-۳-۲-۲- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه خبرگان     ۱۴۳

۴-۳-۲-۳- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه ارباب‌رجوع            ۱۴۴

۴-۳-۲-۴- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه شهروندان  ۱۴۵

۴-۳-۲-۵- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه کارکنان ۱۴۶

۴-۳-۲-۶- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه خبرگان ۱۴۷

۴-۳-۲-۷- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه ارباب‌رجوع        ۱۴۸

۴-۳-۲-۸- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه شهروندان           ۱۴۹

۴-۳-۲- ۹- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن بعد سلامت و فساد اداری در گروه‌های ۴ گانه:           ۱۵۰

۴-۳-۳- آزمون کروسکال والیس:        ۱۵۱

۴-۳-۳-۱- مقایسه‌ی میانگین ۴ گروه در مورد فساد و سلامت:          ۱۵۱

۴-۴- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:            ۱۵۲

 

فصل پنجم            ۱۵۳

۵-۱- مقدمه          ۱۵۴

۵-۲-۱- بررسی نمره‌ی سلامت و فساد اداری در مدل سلامت جامع اداری        ۱۵۵

۵-۲-۲- بررسی رتبه‌ی مؤلفه‌های ابعاد سلامت و فساد اداری در مدل سلامت جامع اداری ۱۶۰

۵-۲-۳- بررسی تفاوت نمرات ادراک و تجربه در سلامت و فساد اداری           ۱۶۲

۵-۳- بحث درباره‌ی نتایج     ۱۶۶

۵-۴- پیشنهادها بر مبنای یافته‌های تحقیق           ۱۶۶

۵-۵- پیشنهادها برای پژوهشهای آتی    ۱۷۳

۵-۶- محدودیت‌های این تحقیق           ۱۷۴

 

فهرست منابع و مآخذ:          ۱۷۶

پیوست‌ها: ۱۸۵

پیوست شماره‌ی ۱: پرسش‌نامه‌ی کارمندان (تجربه)           ۱۸۵

پیوست شماره‌ی ۲: پرسش‌نامه کارکنان ادراک     ۱۸۹

پیوست شماره‌ی ۳: پرسش‌نامه‌ی خبرگان           ۱۹۲

پیوست شماره‌ی ۴: پرسش‌نامه‌ی ارباب‌رجوع      ۱۹۶

پیوست شماره‌ی ۵: پرسش‌نامه‌ی شهروندان         ۱۹۹

 

فهرست جداول:

جدول ۱: قوانین مربوط به سلامت و فساد اداری   ۴

جدول ۲: ارزیابی پاسخگویان از میزان فساد در برخی از سازمان‌ها (۵۸۴=N)  ۹

جدول ۳: شاخص‌ها و متغیرهای مربوط به مفهوم فساد        ۱۶

جدول ۴: شاخص‌ها و متغیرهای مفهوم سلامت     ۱۷

جدول ۵: مروری اجمالی بر تحقیق‌های داخلی     ۵۶

جدول ۶: مروری اجمالی بر تحقیق‌های خارجی    ۷۳

جدول ۷: متغیرها و سؤالات آن‌ها(بخش ادراک)   ۹۱

جدول ۸: متغیرها و سؤالات آن‌ها(بخش تجربه)    ۹۵

جدول ۹: نمره آلفای کرونباخ سؤالات مربوط به ادراک و تجربه فساد و سلامت  ۱۰۰

جدول ۱۰: نمره آلفای کرونباخ متغیرهای فساد     ۱۰۰

جدول ۱۱: نمره آلفای کرونباخ متغیرهای سلامت  ۱۰۱

جدول ۱۲: مثالی از سنجش چندمعیاره فساد بر اساس ادراک و تجربه‌ی فساد شهروندان     ۱۰۷

جدول ۱۳: نوع شاخص‌هایی پرسیده شده از هر گروه         ۱۰۸

جدول ۱۴: بررسی فراوانی مؤلفه جنسیت در میان گروه‌های پرسش‌شونده         ۱۱۱

جدول ۱۵: بررسی توصیفی تحصیلات در گروه‌های مورد پرسش      ۱۱۲

جدول ۱۶: فراوانی پاسخ‌ها به میزان سلامت و فساد معاونت هماهنگی و امور مناطق       ۱۱۸

جدول ۱۷: فراوانی پاسخ‌ها میزان سلامت و فساد معاونت مالی و اقتصاد شهری  ۱۱۸

جدول ۱۸: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت فنی و عمرانی           ۱۱۹

جدول ۱۹: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت خدمات شهری           ۱۱۹

جدول ۲۰: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت حمل و نقل و ترافیک   ۱۲۰

جدول ۲۱: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت شهرسازی و معماری   ۱۲۰

جدول ۲۲: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت برنامه‌ریزی و توسعه و امور شوراها        ۱۲۱

جدول ۲۳: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت امور اجتماعی و فرهنگی          ۱۲۱

جدول ۲۴: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت منابع انسانی ۱۲۲

جدول ۲۵: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد سامانه مدیریت شهری ۱۳۷     ۱۲۲

جدول ۲۶: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد مرکز نظارت همگانی ۱۸۸۸   ۱۲۳

جدول ۲۷: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد شورایاری‌های شهر تهران       ۱۲۳

جدول ۲۸: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد حراست کل شهرداری تهران    ۱۲۴

جدول ۲۹: فراوانی پاسخ‌های از نظر خبرگان در مورد اولویت دار بودن مسأله‌ی فساد(۲۵=n)        ۱۲۵

جدول ۳۰: فراوانی پاسخ‌ها از نظر ارباب‌رجوع در مورد عدم رواج فساد در شهرداری تهران(۱۵۰=n)         ۱۲۶

جدول ۳۱: فراوانی پاسخ‌ها از نظر شهروندان در مورد رواج مصادیق فساد در شهرداری تهران(۳۹۰=n)      ۱۲۷

جدول ۳۲: فراوانی پاسخ‌ها از نظر کارمندان در مورد رواج مصادیق فساد در شهرداری تهران(۲۰۰=n)       ۱۲۸

جدول ۳۳: فراوانی پاسخ‌های شهروندان در مورد درخواست و پرداخت رشوه در شهرداری تهران(۳۹۰=n)   ۱۳۲

جدول ۳۴: فراوانی پاسخ‌های شهروندان در مورد شناخت فرد رشوه‌دهنده به شهرداری تهران(۳۹۰=n)         ۱۳۲

جدول ۳۵: نمره سلامت و فساد اداری و نمره‌ی سلامت جامع           ۱۳۵

جدول ۳۶: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه کارکنان ۱۳۶

جدول ۳۷: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه کارکنان     ۱۳۶

جدول ۳۸: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه کارکنان         ۱۳۶

جدول ۳۹: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه کارکنان ۱۳۷

جدول ۴۰: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه ارباب‌رجوع        ۱۳۷

جدول ۴۱: نتایج آزمون مان- ویتنی (U)  برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه ارباب‌رجوع           ۱۳۷

جدول ۴۲: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه ارباب‌رجوع    ۱۳۸

جدول ۴۳: نتایج آزمون مان- ویتنی (U)  برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه ارباب‌رجوع       ۱۳۸

جدول ۴۴: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه شهروندان          ۱۳۸

جدول ۴۵: نتایج آزمون مان- ویتنی (U)  برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه شهروندان ۱۳۸

جدول ۴۶: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه شهروندان       ۱۳۹

جدول ۴۷: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه شهروندان           ۱۳۹

جدول ۴۸: نمره‌‌های مؤلفه‌های بعد‌های سلامت و فساد اداری            ۱۴۱

جدول ۴۹: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های فساد اداری از نظر گروه کارکنان در آزمون فریدمن           ۱۴۲

جدول ۵۰: معنی داری آزمون فریدمن   ۱۴۳

جدول ۵۱: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های فساد اداری از نظر گروه خبرگان در آزمون فریدمن           ۱۴۳

جدول ۵۲: معنی‌داری آزمون فریدمن    ۱۴۴

جدول ۵۳: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های فساد اداری از نظر گروه ارباب‌رجوع در آزمون فریدمن      ۱۴۴

جدول ۵۴: معنی‌داری آزمون فریدمن    ۱۴۴

جدول ۵۵: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های فساد اداری از نظر گروه شهروندان در آزمون فریدمن         ۱۴۶

جدول ۵۶: معنی‌داری آزمون فریدمن    ۱۴۶

جدول ۵۷: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های سلامت اداری از نظر گروه کارکنان در آزمون فریدمن        ۱۴۷

جدول ۵۸: معنی‌داری آزمون فریدمن    ۱۴۷

جدول ۵۹: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های سلامت اداری از نظر گروه خبرگان در آزمون فریدمن        ۱۴۸

جدول ۶۰: عدم معنی‌داری آزمون فریدمن          ۱۴۸

جدول ۶۱: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های سلامت اداری از نظر گروه ارباب‌رجوع در آزمون فریدمن   ۱۴۸

جدول ۶۲: معنی‌داری آزمون فریدمن    ۱۴۹

جدول ۶۳: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های سلامت اداری از نظر گروه شهروندان در آزمون فریدمن     ۱۴۹

جدول ۶۴: معنی‌داری آزمون فریدمن    ۱۴۹

جدول ۶۵: جدول رتبه‌ها       ۱۵۱

جدول ۶۶: نتایج آزمون کروسکال والیس            ۱۵۱

جدول ۶۷: بررسی فرضیه‌های تحقیق   ۱۵۵

جدول ۶۸: میزان فساد در برخی از سازمان‌ها(۵۸۴=N)    ۱۵۹

جدول ۶۹: نمره‌ی مؤلفه‌های سلامت و فساد اداری به تفکیک           ۱۶۱

جدول ۷۰: نمره‌ی سلامت و فساد اداری به تفکیک ادراک و تجربه‌ی گروه‌های پرسش‌شونده           ۱۶۳

جدول ۷۱: مقایسه نمره‌ی دو شاخص CPI و BPI در سال ۲۰۱۱       ۱۶۵

 

فهرست نمودارها و اشکال:

نمودار ۱: روند  نمره و رتبه ایران در (CPI) شاخص سازمان شفافیت بینالمل    ۷

نمودار۲: نمره‌ی فساد بر اساس آمار بانک جهانی  ۸

نمودار ۳: شکل رهایی اخلاقی و فرایند منتهی به فساد        ۳۸

نمودار۴: وضعیت فساد به صورت نموداری       ۴۰

نمودار ۵: معبد سلامت TI     ۵۰

نمودار ۶: مدل سنجش سلامت/فساد دکتر بازرگانی و همکاران          ۵۴

نمودار ۷: مدل سنجش سلامت اداری شورای دستگاه‌های نظارتی       ۵۵

نمودار ۸: پراکندگی سطوح مطالعات و پژوهش‌ها ۷۹

نمودار ۹: متغیر وابسته در پژوهش‌های ذکر شده در ادبیات داخلی      ۷۹

نمودار ۱۰: نمودار فراوانی ابعاد پژوهشی در رابطه با موضوع سلامت و فساد  ۸۰

نمودار ۱۱: فراوانی سطوح تحلیل در ادبیات خارجی          ۸۱

نمودار ۱۲: فراوانی موضوعات اصلی پژوهش در ادبیات خارجی      ۸۱

نمودار۱۳: مدل مفهومی تحقیق           ۸۵

نمودار ۱۴: جنسیت در میان گروه‌های مورد سؤال ۱۱۲

نمودار ۱۵: تحصیلات در گروه‌های مورد سؤال   ۱۱۴

نمودار۱۶: نمودار میله‌ای توزیع سنی پاسخ‌دهندگان گروه کارمندان     ۱۱۵

نمودار۱۷: نمودار میله‌ای توزیع سنی پاسخ‌دهندگان در گروه خبرگان  ۱۱۵

نمودار ۱۸: نمودار میله‌ای توزیع سنی پاسخ‌دهندگان در گروه ارباب‌رجوع        ۱۱۶

نمودار۱۹: نمودار میله‌ای توزیع سنی پاسخ‌دهندگان در گروه شهروندان            ۱۱۷

نمودار ۲۰: نمودار میله‌ای فراوانی نظر خبرگان در اولویت مسأله‌ی فساد در شهرداری تهران         ۱۲۵

نمودار ۲۱: نمودار میله‌ای فراوانی نظر ارباب‌رجوع در عدم رواج فساد در شهرداری تهران          ۱۲۶

نمودار ۲۲: نمودار میله‌ای فراوانی نظر شهروندان در مورد رواج مصادیق فساد در شهرداری تهران ۱۲۷

نمودار ۲۳: نمودار میله‌ای فراوانی نظر کارمندان در مورد ادراک شهروندان از رواج فساد در شهرداری تهران            ۱۲۹

نمودار۲۴: تعداد دفعات پرداخت رشوه از سوی ارباب‌رجوع (۱۵۰=n)           ۱۳۰

نمودار۲۵: نمودار مجموع رشوه‌های پرداخت شده از سوی ارباب‌رجوع           ۱۳۱

نمودار ۲۶: نمودار درصد شناخت شهروندان از رشوه‌دهنده به شهرداری تهران  ۱۳۲

نمودار۲۷: فضای سلامت و فساد         ۱۵۷

نمودار ۲۸: فضای سلامت/ فساد در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه‌ی ۷ شهرداری تهران      ۱۵۷

نمودار ۲۹: نمره‌ی ایران در شاخص CPI منتشر شده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل (نمرات از ۱۰-۰)        ۱۵۸

شکل ۱: مدل سلامت ماروین بروان     ۴۴

شکل ۲: تصویر صفحه‌ی ورود اطلاعات پرسشنامه به نرم‌افزار ویژه‌ی سنجش سلامت و فساد اداری            ۱۳۴

شکل ۳: تصویر صفحه‌ی محاسبات خودکار Tij در نرم‌افزار ویژه‌ی سنجش سلامت و فساد اداری     ۱۳۴

شکل ۴: تصویر صفحه‌ی خروجی در نرم‌افزار ویژه‌ی سنجش سلامت و فساد اداری        ۱۳۵

 

عنوان : بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران

فرمت : DOC

تعداد صفحات : ۲۱۹

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *