عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

14اکتبر - by adminProj - 0 - In معماری
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

قیمت : ۱۲۹۰۰

خرید و دانلود

پیشگفتـار

مسئولیت كیفری از شرایط اوصافی بحث می كند كه امكان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است كه صاحب نظران جزایی بر این باورند كه مسئولیت كیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتكب كه در غیاب آن تحمیل كیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممكن می نماید.

عنایت به همین وصف خاص كه از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می كند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت كیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت كیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پیدا می كنندف یكی از مرتكب «صادر» و دیگری به مرتكب «تحمیل» می گردد. حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتكب می پردازد كه در پرتو آنها از یك سو «صدور جرم» از مرتكب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امكان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق كامل ندارد…

 

فهرست مطالب

۱- پیشگفتار  ۱

۲- مقدمه         ۲

۳- فصل اول- مفاهیم مسئولیت      ۴

مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت    ۵

ب-  مفهوم کلی مسئولیت  ۶

ج- مسئولیت در قرآن کریم  ۷

د- مسئولیت اخلاقی  ۹

هـ- مسئولیت اجتماعی۱۰

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه      ۱۰

الف- جنبه فردی مسئولیت    ۱۰

ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه   ۱۲

۴- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری   ۱۵

مفاهیم مسئولیت کیفری  ۱۶

مسئولیت واقعی و انتزاعی   ۱۷

مقایسه مسئولیت با تکلیف  ۱۹

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت    ۲۰

۵- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت   ۲۱

سابقه تاریخی مسئولیت    ۲۲

الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام   ۲۴

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام  ۲۵

۱- ویژگی جمعی بودن مسئولیت   ۲۵

۲- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات  ۲۷

۳- موضوعی بودن مسئولیت  ۳۱

– در ایران باستان     ۳۱

– در روم باستان    ۳۳

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر    ۳۳

۶- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام  ۳۶

مسئولیت كیفری در اسلام     ۳۷

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام  ۳۸

ب- اصول حاكم بر مسئولیت كیفری در اسلام ۴۰

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری     ۴۰

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت     ۴۲

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها     ۴۳

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها۴۴

۷- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران   ۴۷

مسئولیت كیفری در مقررات جزایی ایران   ۴۶

الف- در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۴۶

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹     ۴۷

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲     ۴۸

د- مجازات اسلامی مصوب ۱۳۰۷    ۴۸

۸- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری        ۵۰

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری    ۵۱

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا         ۵۱

الف- اهلیت جنایی   ۵۱

ب- اهلیت مادی یا واقعی    ۵۲

ج- اهلیت جزائی      ۵۳

مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی     ۵۴

اهلیت جزایی و مسئولیت كیفری  ۵۴

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت كیفری  ۵۵

قلمرو تقصیر در حقوق جزا    ۵۷

الف- تقصیر در قلمرو وسیع     ۵۷

بند اول- ادراك و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده     ۶۰

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده ۶۰

ب- تقصیر در قلمرو محدود ۶۱

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات۶۲

بخش سوم- اسناد و مسئولیت كیفری  ۶۳

انواع اسناد    در حقوق جزا       ۶۳

الف- اسناد یا انتساب مادی      ۶۳

ب- اسناد یا انتساب معنوی      ۶۴

اسناد مادی و مسئولیت كیفری       ۶۵

اسناد معنوی و مسئولیت كیفری    ۶۶

۹- فصل هفتم) اركان اهلیت جزائی     ۶۷

اركان و اهلیت جزایی    ۶۸

ركن اول- ادراك    ۶۸

الف- مفهوم ادراك و تمییز    ۷۰

ب- نقش ادراك در مسئولیت كیفری        ۷۲

ج- عقل در مفهوم ادراك        ۷۳

د- عقل در مقررات جزائی ایران    ۷۵

هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام    ۷۶

ركن دوم- اختیار   ۷۸

مفاهیم و كاربردهای اختیار      ۷۸

الف- اختیار در لغت      ۷۸

ب- اختیار در مفهوم فلسفی     ۷۹

بند اول- عنصر قدرت      ۸۰

بند دوم- عنصر اراده    ۸۰

ج- اختیار در مفهوم حقوقی  ۸۱

بند اول- مفهوم نقش اراده  ۸۱

۱- نقش اراده در ركن مادی جرم   ۸۲

۲- نقش اراده در ركن روانی جرم   ۸۳

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق    ۸۳

۱- اختیارات در لغت   ۸۴

۲- اختیار در تكالیف و جزائیات   ۸۴

ركن سوم- علم به قانون    ۸۵

الف- مفهوم قانون  ۸۵

بند اول- نص جزایی   ۸۶

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی  ۸۶

ب- نقش علم به قانون  ۸۷

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی۸۸

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون۸۸

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت كیفری ۸۸

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات    ۸۹

۱۰- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری ۹۰

عوامل رافع مسئولیت كیفری   ۹۱

علل عدم مسئولیت كیفری  ۹۲

الف- علل توجیه كننده جرم یا علل مشروعیت  ۹۲

ب- عوامل رافع مسئولیت كیفری ۹۲

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی     ۹۳

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل   ۹۳

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت كیفری    ۹۳

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی۹۳

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی   ۹۳

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت    ۹۴

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت   ۹۴

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف كننده یا تخفیف دهنده مجازات  ۹۴

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری و معافیت از مجازات    ۹۶

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شركت كنندگان    ۹۷

حتأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری و مسئله مسئولیت مدنی   ۹۷

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری   ۹۹

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت كیفری  ۱۰۰

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت ۱۰۱

۱۱- فصل نهم) جنون    ۱۰۲

كودكی و مسئولیت كیفری  ۱۰۳

تاریخچه ی مسئولیت كیفری اطفال   ۱۰۳

طفل كیست؟۱۰۴

مفهوم بلوغ    ۱۰۸

الف- مفهوم علمی بلوغ  ۱۰۸

ب- معیار بلوغ در قفسه   ۱۱۰

بند اول- معیار بلوغ در كتاب ۱۱۰

بند دوم- معیار بلوغ در سنت  ۱۱۱

بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ     ۱۱۱

اهمیت جرایم اطفال   ۱۱۳

مسئولیت جزایی اطفال   ۱۱۴

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره  ۱۱۵

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز  ۱۱۶

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز   ۱۱۷

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ   ۱۲۰

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران۱۲۱

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات ۱۳۰۴  ۱۲۱

ب- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲    ۱۲۲

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱   ۱۲۳

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام      ۱۲۵

الف- بلوغ   ۱۲۵

ب- ادراك یا تمیز  ۱۲۶

بند اول- حقوقی  ۱۲۷

بند دوم- جزائیات  ۱۲۸

سن تمییز در حقوق جزای اسلام    ۱۲۹

الف- سن عدم مسئولیت جزایی۱۳۰

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی۱۳۰

ج- سن مسئولیت جزایی كامل   ۱۳۱

۱۲- فصل دهم) جنون ۱۳۳

جنـون  ۱۳۳

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین   ۱۳۳

جنون از مسایل موضوعی است   ۱۳۵

تعریف جنون ۱۳۶

انواع جنون    ۱۳۷

اول- اختلالات سیستم عصبی   ۱۳۸

دوم- جنون اخلاق   ۱۴۰

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الكلی و مواد مخدر    ۱۴۰

ارزیابی یا نحوه احراز جنون  ۱۴۶

الف- كارشناس روانی   ۱۴۶

ب- همكاری كارشناس و قاضی  ۱۴۷

جنون در قوانین سابق جزایی ایران ۱۴۸

جنون در قانون مجازات اسلامی   ۱۴۹

ضوابط قانونی حاكم بر مفاهیم جنون  ۱۵۰

آثار جنون  ۱۵۲

لزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم  ۱۵۵

الف- تقارن جنون یا جرم  ۱۵۵

ب- تلازم جنون یا جرم  ۱۵۷

ج- جنون كامل ۱۵۷

تأدیب مجنون   ۱۵۸

تشریفات اداری نگاهداری مجنون   ۱۵۸

مسئولیت مدنی مجنون  ۱۵۹

۱۳- فصل یازدهم) جبر و اشتباه   ۱۶۰

بخش اول- مفاهیم اجبار  ۱۶۱

الف- تعریف اجبار ۱۶۱

ب- اجبار و اختیار     ۱۶۱

ج- اجبار و اكراه ۱۶۴

د- خلاصه تفاوت های اجبار با اكراه و جنون واضطرار  ۱۶۷

بند اول- تفاوت اجبار و اكراه ۱۶۷

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون   ۱۶۷

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار ۱۶۷

بخش دوم- انواع مختلف اجبار  ۱۶۸

الف- اجبار مادی  ۱۶۸

بند اول- علل اجبار مادی    ۱۶۸

بند دوم- شرائط اجبار مادی  ۱۶۸

اجبار مادی با منشأ درونی     ۱۷۳

ب- اجبار معنوی   ۱۷۴

بند اول- اجبار معنوی خارجی  ۱۷۴

شرایط اجبار معنوی خارجی۱۷۴

بند دوم- اجبار معنوی داخلی ۱۷۷

نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت كیفری ۱۷۷

نقش تحریك در مسئولیت كیفری  ۱۷۸

تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر   ۱۷۹

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران   ۱۷۹

ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی   ۱۷۹

ضوابط قانونی حاكم بر اجبار   ۱۸۱

الف- اكراه در قتل ۱۸۱

ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد    ۱۸۲

ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات ۱۸۲

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی    ۱۸۲

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار   ۱۸۲

۱۴- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه۱۸۳

بخش اول- مفاهیم جهل   ۱۸۴

تعریف اشتباه ۱۸۴

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن ۱۸۵

الف- جهل  ۱۸۵

ب- اشتباه   ۱۸۶

ج- غلط  ۱۸۷

د- خطا ۱۸۸

هـ – سهو  ۱۸۸

و- غفلت    ۱۸۹

ز- نسیان   ۱۸۹

تفاوت میان جهل و نسیان    ۱۹۰

جایگاه اشتباه در حقوق جزا  ۱۹۲

الف- اشتباه در قانون     ۱۹۲

ب- اشتباه در عمل  ۱۹۴

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی۱۹۵

الف- جهل مركب  ۱۹۵

ب- جهل بسیط (شبهه)   ۱۹۷

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه  ۲۰۳

الف- جهل و شبهه حكمیه   ۲۰۴

ب- جهل و شبهه موضوعیه    ۲۰۴

ج- جهل تقصیری    ۲۰۶

د- جهل قصوری     ۲۰۶

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی    ۲۰۷

الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد  ۲۰۷

ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات ۲۱۰

ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات  ۲۱۴

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در حقوق جزای عرفی   ۲۱۷

الف- تأثیر جهل حكمی بر مسئولیت كیفری۲۱۷

ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت كیفری   ۲۱۸

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در حقوق اسلامی  ۲۱۸

الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت كیفری۲۱۸

بند اول- ادله برائت   ۲۱۹

بند دوم- قاعده درأ  ۲۲۰

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل ۲۲۱

ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری ۲۲۵

بند اول- قاعده اشتراك احكام میان عامل و جاهل   ۲۲۶

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احكام   ۲۲۷

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامی   ۲۲۷

ج- اَلجَمعْ مَهما اَمكَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد كردن آنهاست)۲۲۸

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران ۲۳۲

الف- تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در جرائم مستوجب حد  ۲۳۲

۱- جرم زنان ۲۳۳

۲- حد مسكر  ۲۳۴

۳- جرم سرقت ۲۳۵

ب- تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در جرائم مستوجب قصاص  ۲۳۶

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)   ۲۳۸

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)   ۲۴۰

ج- تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در جرائم مستوجب دیه ۲۴۱

بند اول- جهل حكمی   ۲۴۳

بند دوم- جهل موضوعی   ۲۴۴

خلاصه بحث   ۲۴۷

فهرست منابع و مآخذ

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *