مدلی برای خلق ارزش و تخصیص ارزش از طریق شراكت‌های استراتژیک درموسسات خدمات مالی (در صنعت بیمه و بانک)

17اکتبر - by adminProj - 0 - In معماری
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
مدلی برای خلق ارزش و تخصیص ارزش از طریق شراكت‌های استراتژیک درموسسات خدمات مالی (در صنعت بیمه و بانک)

چکیده

بیان مساله هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و بانکداری آنهم با استفاده از روش‌ها، فناوری‌ها و ابتکارات جدید را لازم و مفید نموده است.

روش تحقیق با در نظر گرفتن موارد فوق¬الذکر این تحقیق با بهره¬گیری از رویکرد توسعه¬ای-کاربردی، استراتژی¬های همبستگی و پیمایشی را دنبال نموده و با جهت¬گیری آزمون فرضیه،  هم از جنبه توصیفی و هم از دیدگاه استنباطی به تحلیل یافته¬های حاصل از پرسشنامه می¬پردازد. در این مقاله ضمن مرور بسترهای نظری و متدولوژی¬های نوین در عرصه مطالعه شراکت استراتژیک در حوزه بانک و بیمه، زوایای دستیابی به عملکرد سازمانی برتر نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته و در نهایت الگوی ژنریک شراکت استراتژیک مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش ارائه گردید.

نتایج تحقیق با بهره¬گیری از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر و تحلیل فرضیه¬های پژوهش، نتایج بدست آمده حاکی از عدم ارتباط میان متغیرهای مداخله گر بر روی رابطه میان شراکت استراتژیک و تخصیص ارزش است. این در حالی است که مولفه¬های قالب در بحث شراکت استراتژیک اثرات مثبت و معنی¬داری بر عملکرد سازمان¬ها داشته¬اند.

واژگان کلیدی: شراکت استراتژیک، فرایند خلق و تخصیص ارزش، صنعت بانک و بیمه، عملکرد سازمانی

 

فهرست مطالب

 

۱        فصل اول: کلیات تحقیق  ۲

۱٫۱     مقدمه            ۲

۱٫۲     بیان مساله                 ۴

۱٫۳     سؤالات اصلی تحقیق     ۸

۱٫۴     ضرورت انجام تحقیق     ۹

۱٫۵     اهداف تحقیق    ۱۱

۱٫۵٫۱  هدف اصلی تحقیق       ۱۱

۱٫۵٫۲  اهداف فرعی تحقیق      ۱۱

۱٫۶     روش تحقیق     ۱۱

۱٫۷     قلمرو تحقیق     ۱۲

۱٫۸     جامعه و نمونه آماری     ۱۲

۱٫۹     روش نمونه¬گیری        ۱۳

۱٫۱۰   ابزارجمع آوری اطلاعات  ۱۳

۱٫۱۱   شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها       ۱۴

۱٫۱۲   مراجع استفاده كننده از نتیجه رساله      ۱۴

۱٫۱۳   ساختار محتوایی رساله   ۱۴

۱٫۱۴   تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم عملیاتی تحقیق    ۱۵

 

۲        فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ۱۸

۲٫۱     مقدمه            ۱۸

۲٫۲     ادبیات نظری پژوهش     ۱۹

۲٫۲٫۱  شراكتهای استراتژیک     ۱۹

۲٫۲٫۱٫۱        تعریف شراكت‌‌های استراتژیك    ۱۹

۲٫۲٫۱٫۲        اهمیت شراكت‌های استراتژیک    ۲۳

۲٫۲٫۱٫۳        نیرو‌های محیطی اثرگذار بر شراکت استراتژیک     ۲۶

۲٫۲٫۱٫۴        انگیزه¬های ورود به مقوله شراکت استراتژیک      ۲۸

۲٫۲٫۱٫۵        منشأ شکل¬گیری شراكتهای استراتژیک  ۳۰

۲٫۲٫۱٫۶        برخی دیدگاه‌ها پیرامون انگیزه‌های تحقق شراكت‌های استراتژیک    ۳۱

۲٫۲٫۱٫۶٫۱     تئوری هزینه معاملات    ۳۱

۲٫۲٫۱٫۶٫۲     دیدگاه مبتنی بر منابع   ۳۶

۲٫۲٫۱٫۶٫۳     نظریه شایستگی محور    ۴۲

۲٫۲٫۱٫۶٫۴     دیدگاه نهادی    ۴۳

۲٫۲٫۱٫۶٫۵     دیدگاه دنوو                ۴۵

۲٫۲٫۱٫۷        مزایا و معیاب شراكتهای استراتژیک        ۴۷

۲٫۲٫۱٫۷٫۱     مزایای شراكتهای استراتژیک      ۴۷

۲٫۲٫۱٫۷٫۲     معایب شراکت استراتژیک         ۵۰

۲٫۲٫۱٫۸        مراحل ایجاد یک شراکت استراتژیک       ۵۱

۲٫۲٫۱٫۹        عوامل موثر بر موفقیت یک سازمان در شراکت استراتژیک  ۵۲

۲٫۲٫۱٫۱۰      سرمایه اجتماعی و شراكتهای استراتژیک  ۶۵

۲٫۲٫۱٫۱۱      شاخصهای ارزیابی موفقیت شراكت استراتژیك     ۶۹

۲٫۲٫۱٫۱۲      انواع شراكت‌های استراتژیک       ۷۳

۲٫۲٫۱٫۱۲٫۱   شراکت‌های یادگیری      ۷۵

۲٫۲٫۱٫۱۲٫۲   شراکت‌های تجاری        ۷۶

۲٫۲٫۱٫۱۲٫۳   شراکت‌های ترکیبی       ۷۶

۲٫۲٫۲  ارزیابی عملکرد شراکت استراتژیک         ۸۰

۲٫۲٫۲٫۱        فرایند ارزیابی شراکت استراتژیک ۸۳

۲٫۲٫۲٫۱٫۱     دلیل ایجاد رابطه ۸۳

۲٫۲٫۲٫۱٫۲     نوع رابطه                  ۸۸

۲٫۲٫۲٫۱٫۳     اهداف استراتژیک         ۸۹

۲٫۲٫۲٫۱٫۴     طراحی سیستم كنترل مدیریت   ۹۲

۲٫۲٫۲٫۱٫۵     انتخاب معیارهای ارزیابی ۹۳

۲٫۲٫۲٫۲        پیاده‌سازی برنامه ارزیابی ۱۰۰

۲٫۲٫۲٫۲٫۱     تناوب ارزیابی    ۱۰۱

۲٫۲٫۲٫۲٫۲     ارتباطات و بازخورد       ۱۰۲

۲٫۲٫۲٫۲٫۳     بازنگری           ۱۰۲

۲٫۲٫۲٫۲٫۴      ارتباط و پیوند با سیستم ارزشیابی و پاداش         ۱۰۳

۲٫۲٫۳  نظریه خلق و تخصیص ارزش      ۱۰۳

۲٫۲٫۳٫۱        فرایند خلق و تخصیص ارزش در سازمان  ۱۰۴

۲٫۲٫۳٫۲        درگاه ارزش                ۱۰۵

۲٫۲٫۳٫۳        منطق خلق ارزش در دیدگاه ریچارد نورمن         ۱۰۵

۲٫۲٫۳٫۴        تصمیم‌گیری ونقش آن در خلق ارزش     ۱۰۷

۲٫۲٫۳٫۵        خلق ارزش در شراكتهای استراتژیک       ۱۰۸

۲٫۲٫۴  تاثیر متغیرهای مداخله¬گر       ۱۱۱

۲٫۲٫۴٫۱        شدت رابطه بین شرکاء  ۱۱۱

۲٫۲٫۴٫۲        فرهنگ شرکاء   ۱۱۱

۲٫۲٫۴٫۳        سن و قدمت شرکاء       ۱۱۳

۲٫۲٫۴٫۴        اندازه و ابعاد شرکاء       ۱۱۴

۲٫۲٫۴٫۵        پرتفوی شرکاء   ۱۱۵

۲٫۲٫۵  عملکرد سازمانی ۱۱۵

۲٫۲٫۶  عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی    ۱۱۶

۲٫۲٫۶٫۱        معیارهای عملیاتی و استراتژیک سازمانی  ۱۱۹

۲٫۲٫۶٫۲        اهداف و معیارهای سنجش روش ارزیابی متوازن   ۱۲۰

۲٫۲٫۷  مزایای بكارگیری روش كارت امتیازی متوازن       ۱۲۱

۲٫۲٫۸  شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه ۱۲۴

۲٫۳     پیشینه تحقیق  ۱۳۷

۲٫۳٫۱  نقد و بررسی ادبیات پژوهش      ۱۳۷

۲٫۳٫۲  واکاوی پژوهش¬های صورت گرفته در ایران        ۱۴۲

۲٫۳٫۳  واکاوی ادبیات پژوهش در جهان  ۱۴۳

۲٫۴     جمع بندی مطالب فصل دوم      ۱۴۷

۲٫۵     مدل مفهومی تحقیق     ۱۴۸

 

۳        فصل سوم: روش شناسی تحقیق  ۱۵۳

۳٫۱     مقدمه            ۱۵۳

۳٫۲     سازمان فصل     ۱۵۳

۳٫۳     نوع و روش تحقیق        ۱۵۴

۳٫۴     لایه‌های تحقیق  ۱۵۵

۳٫۵     فرآیند تحقیق   ۱۵۷

۳٫۶     نتایج حاصل از روش دلفی         ۱۵۸

۳٫۶٫۱  نحوه و مراحل تشکیل کارگروه دلفی       ۱۵۸

۳٫۶٫۲  نتایج دور اول روش دلفی ۱۶۰

۳٫۶٫۳  معیار انتخاب متغیرها در دور اول روش دلفی       ۱۶۳

۳٫۶٫۴  نتایج دور دوم روش دلفی          ۱۶۳

۳٫۶٫۵  مقایسه نتایج مربوط به مرحله اول و دوم روش دلفی        ۱۶۵

۳٫۷     فرضیه‌های تحقیق        ۱۶۶

۳٫۸     قلمرو تحقیق     ۱۶۸

۳٫۹     جامعه و نمونه آماری     ۱۶۸

۳٫۹٫۱  نحوه محاسبه تعداد نمونه          ۱۶۹

۳٫۱۰   ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۷۰

۳٫۱۱   پرسشنامه پژوهش        ۱۷۱

۳٫۱۱٫۱         بخش‌های مختلف پرسشنامه      ۱۷۱

۳٫۱۱٫۲         روایی پرسشنامه تحقیق  ۱۷۹

۳٫۱۱٫۳          پایایی پرسشنامه تحقیق  ۱۸۰

۳٫۱۲   روش‌های جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۱۸۳

۳٫۱۲٫۱         ضریب همبستگی اسپیرمن        ۱۸۳

۳٫۱۲٫۲         آزمون معنی‌داری بتا در رگرسیون خطی  ۱۸۴

۳٫۱۲٫۳         تحلیل واریانس یك عامله ۱۸۴

۳٫۱۲٫۳٫۱      مدل معادلات ساختاری  ۱۸۵

۳٫۱۲٫۳٫۲      تعریف مدل معادلات ساختاری    ۱۸۵

۳٫۱۲٫۳٫۳      تجزیه و تحلیل چند متغیره       ۱۸۶

۳٫۱۲٫۳٫۴      مراحل مدل معادلات ساختاری   ۱۸۶

۳٫۱۲٫۴         تحلیل عاملی تائیدی      ۱۹۰

۳٫۱۲٫۵         تحلیل مسیر     ۱۹۱

۳٫۱۳   جمع بندی مطالب فصل سوم     ۱۹۲

 

۴        فصل چهارم: تحلیل یافته ها      ۱۹۴

۴٫۱     مقدمه            ۱۹۴

۴٫۲     سازمان فصل     ۱۹۵

۴٫۳     تحلیل و توصیف داده‌های جمعیت شناختی        ۱۹۶

۴٫۳٫۱  بررسی جنسیت و وضعیت پاسخ دهندگان ۱۹۶

۴٫۳٫۲  بررسی تحصیلی پاسخ دهندگان   ۱۹۶

۴٫۳٫۳  بررسی رده سنی پاسخ دهندگان  ۱۹۷

۴٫۴     تحلیل و توصیف متغیر‌های مدل پژوهش  ۱۹۸

۴٫۵     تحلیل عاملی اکتشافی    ۲۰۰

۴٫۶     آزمون تابع توزیع فراوانی داده¬ها ۲۰۳

۴٫۷     نتایج تحلیل عاملی تاییدی        ۲۰۵

۴٫۷٫۱  تحلیل عاملی تاییدی سازه شراکت استراتژیک      ۲۰۵

۴٫۷٫۱٫۱        مدل تخمین سازه شراکت استراتژیک      ۲۰۵

۴٫۷٫۱٫۲        مدل تخمین استاندارد سازه شراکت استراتژیک    ۲۰۷

۴٫۷٫۱٫۳        مدل اعداد معنی‌‌داری سازه شراکت استراتژیک     ۲۰۸

۴٫۷٫۱٫۴        میانگین شاخص‌ها و عامل¬ها در سازه شراکت استراتژیک ۲۱۲

۴٫۷٫۲  تحلیل عاملی تاییدی سازه¬های درونزا    ۲۱۲

۴٫۷٫۲٫۱        مدل تخمین سازه¬های درونزا    ۲۱۲

۴٫۷٫۲٫۲        مدل تخمین استاندارد سازه¬های درونزا  ۲۱۴

۴٫۷٫۲٫۳        مدل اعداد معنی‌‌داری سازه¬های درونزا   ۲۱۵

۴٫۷٫۲٫۴        میانگین شاخص‌ها و عامل¬ها در سازه¬های درونزا         ۲۱۶

۴٫۸     آنالیز تحلیل مسیر مدل تحقیق   ۲۱۸

۴٫۸٫۱٫۱        مدل تخمین تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله¬گر     ۲۱۹

۴٫۸٫۱٫۲        مدل تخمین استاندارد تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله¬گر   ۲۲۰

۴٫۹     تاثیر متغیر‌های مداخله¬گر       ۲۲۰

۴٫۱۰   ارزیابی تاثیر متغیر‌های مداخله¬گر        ۲۲۵

۴٫۱۱   تفسیر و تعبیر مدل نهایی         ۲۲۷

۴٫۱۲   نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره ۲۲۹

۴٫۱۳   جمع بندی مطالب فصل چهارم   ۲۳۳

 

۵        فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  ۲۳۷

۵٫۱     مقدمه            ۲۳۷

۵٫۲     سازمان فصل     ۲۳۷

۵٫۳     خلاصه پژوهش  ۲۳۸

۵٫۴     نتایج مربوط به فرضیات تحقیق   ۲۳۹

۵٫۴٫۱  بررسی نتایج حاصل از فرضیات تحقیق    ۲۳۹

۵٫۴٫۲  فرضیات مربوط به الگوی شراکت استراتژیک       ۲۴۲

۵٫۴٫۳  فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله¬گر  ۲۴۲

۵٫۴٫۴  فرضیات مربوط به عملکرد سازمانی        ۲۴۳

۵٫۵     مقایسه نتایج فرضیات با پیشینه پژوهش  ۲۴۳

۵٫۵٫۱  مقایسه نتایج فرضیات مربوط به شراکت استراتژیک با پیشینه پژوهش       ۲۴۳

۵٫۵٫۲  مقایسه نتایج فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله¬گر با پیشینه پژوهش    ۲۴۵

۵٫۵٫۳  مقایسه نتایج فرضیات مربوط به عملکرد سازمان با پیشینه پژوهش  ۲۴۷

۵٫۶     پیشنهادات تحقیق        ۲۴۹

۵٫۶٫۱  پیشنهادات مرتبط با فرضیات تحقیق      ۲۴۹

۵٫۶٫۱٫۱        پیشنهادات مرتبط با فرضیات مربوط به شراکت استراتژیک ۲۴۹

۵٫۶٫۱٫۲        پیشنهادات مرتبط با فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله¬گر       ۲۵۳

۵٫۷     پیشنهادات کاربردی      ۲۵۴

۵٫۸     پیشنهادهایی برای پژوهش‌‌های آینده       ۲۵۹

۵٫۹     محدودیت‌‌های پژوهش    ۲۵۹

 

۶        منابع و ماخذ    ۲۶۰

۶٫۱     منابع فارسی     ۲۶۰

۶٫۲     منابع خارجی    ۲۶۲

۷        پیوست¬ها                ۲۷۳

۷٫۱     پیوست(۱): پرسشنامه دلفی       ۲۷۳

۷٫۲     پیوست(۲): پرسشنامه نهایی      ۲۷۳

۷٫۳     پیوست (۲): تحلیل آماری         ۲۷۳

 

فهرست جداول

جدول ۲ ۱: مفهوم سازی شراكت و فرایند‌ها       ۲۳

جدول ۲ ۲: شراكتها و تملیک‌های انجام شده طی سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۰ ۲۴

جدول ۲ ۳: انگیزههای سازمانها برای ورود به شراكتهای استراتژیك ۲۹

جدول ۲ ۴: دیدگاههای كلیدی انگیزه‌های شكل¬گیری شراكت     ۴۶

جدول ۲ ۵: اهداف شرکتها از ورود به شراکت      ۴۹

جدول ۲ ۶: مدل و تئوری مرتبط با شراكتهای استراتژیک واجزای آن        ۷۶

جدول ۲ ۷: نكات ارزیابی هدف استراتژیک در شكل‌گیری رابطه    ۸۶

جدول ۲ ۸: نكاتی پیرامون نوع رابطه در شراکت¬های استراتژیک  ۹۰

جدول ۲ ۹: انتخاب معیارهای ارزیابی براساس فعالیت‌های كنترلی مدیریت  ۹۶

جدول ۲ ۱۰: الگوهای رایج در خصوص شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه  ۱۲۸

جدول ۲ ۱۱: عوامل کلیدی موفقیت در شراکت استراتژیک در حوزه بانک- بیمه    ۱۳۱

جدول ۲ ۱۲: اهم مزایای ایجاد شده در قالب شراکت استراتژیک بانک و بیمه        ۱۳۶

جدول ۲ ۱۳: تحقیقات تجربی كلیدی در مورد اثر شراكتهای استراتژیک بر عملكرد  ۱۴۴

جدول ۳ ۱: طیف نمونه مورد مطالعه در روش دلفی        ۱۶۰

جدول ۳ ۲: یافته‌های آماری مربوط به معیارهای مورد مطالعه در روش دلفی (دور اول)        ۱۶۰

جدول ۳ ۳: مولفه¬های پیشنهادی مدل در روش دلفی (دور اول)   ۱۶۲

جدول ۳ ۴: یافته‌های آماری مربوط به معیارهای مورد مطالعه در روش دلفی (دور دوم)       ۱۶۴

جدول۳ ۵: نتایج حاصل از آزمون تی برای مقایسه میانگینهای دو نمونه مستقل      ۱۶۶

جدول ۳ ۶: ارتباط میان سوالات، مولفه‌ها و متغیرهای تحقیق       ۱۷۴

جدول ۳ ۷: آمارههای آزمون کرونباخ      ۱۸۱

جدول ۳ ۸: نتایج مربوط به روش تصنیف (دو نیمه كردن) ۱۸۲

جدول ۴ ۱: وضعیت جنسیت و تأهل نمونه پژوهش         ۱۹۶

جدول ۴ ۲: تاثیر جنسیت بر سطح شراکت استراتژیک و عملکرد سازمانی   ۱۹۹

جدول ۴ ۳: تاثیر سطح تحصیلات بر سطح شراکت استراتژیک و عملکرد سازمانی   ۱۹۹

جدول ۴ ۴: ماتریس چرخش یافته عاملی متغیرها ۲۰۱

جدول ۴ ۵: نتایج مربوط به آزمون کولموگروف – اسمیرنوف         ۲۰۴

جدول ۴ ۶: شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی – متغیرهای برونزا        ۲۱۰

جدول ۴ ۷-تحلیل کوواریانس بین ابعاد شراکت استراتژیک          ۲۱۱

جدول ۴ ۸- برآورد میانگین و بار عاملی شاخص‌ها و سنجه¬ها     ۲۱۲

جدول ۴ ۹: شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی – متغیرهای درونزا        ۲۱۶

جدول ۴ ۱۰- برآورد میانگین و بار عاملی شاخص‌ها و سنجه¬ها   ۲۱۷

جدول ۴ ۱۱: همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته ۲۲۲

جدول ۴ ۱۲: ضرایب همبستگی مربوط به متغیرهای مداخله¬گر   ۲۲۳

جدول۴ ۱۳: نتایج حاصل از آزمون تی برای ارزیابی اثر متغیرهای مداخله¬گر       ۲۲۶

جدول ۴ ۱۳: شاخص‌های برازش مدل نهایی تحقیق        ۲۲۸

جدول ۴ ۱۴: نتایج مربوط به تستهای چند متغیره         ۲۲۹

جدول ۴ ۱۵: نتایج مربوط به تست‌های اثرات میان متغیرها         ۲۳۰

جدول ۴ ۱۶: خلاصه نتایج مربوط به فرضیات تحقیق      ۲۳۴

جدول ۵ ۱: خلاصه نتایج مربوط به فرضیات تحقیق        ۲۳۹

 

فهرست نمودارها

نمودار ۲ ۱: انگیزه‌های ورود به شراكتهای استراتژیک       ۲۶

نمودار ۲ ۲: چارچوب مفهومی تئوری هزینه معاملات ویلیامسون    ۳۳

نمودار ۲ ۳: اشتراک دیدگاه مبتنی بر منابع و هزینه معاملات       ۳۸

نمودار ۲ ۴: مدل چرخه تشكیل شراکت استرات‍ژیك وعوامل موثر بر آن      ۷۱

نمودار ۲ ۵: عوامل موثر بر موفقیت یک سازمان در شراکت استراتژیک       ۷۳

نمودار ۲ ۶: طبقه¬بندی شراکت¬های استراتژیک ۷۴

نمودار ۲ ۷: فرآیندهای اصلی شراکت استراتژیک  ۸۰

نمودار ۲ ۸: توسعه برنامه ارزیابی شراکت ۸۳

نمودار ۲ ۹: نمای كلی از سیر تكاملی اندازه¬گیری عملكرد          ۱۱۸

نمودار ۲ ۱۰: پیشرانه¬های مطرح در خصوص شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه    ۱۳۲

نمودار ۲ ۱۱: فراوانی شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه به تفکیک مناطق جغرافیایی         ۱۳۴

نمودار ۲ ۱۲: چرخه عمر الگوی شراکت استراتژیک         ۱۳۵

نمودار ۲ ۱۳: مدل مفهومی تحقیق        ۱۵۱

نمودار ۳ ۱: لایه‌های تحقیق       ۱۵۶

نمودار ۳ ۲: مراحل انجام تحقیق ۱۵۷

نمودار ۴ ۱: مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۹۵

نمودار۴ ۲-توزیع تحصیلی پاسخ¬دهندگان         ۱۹۷

نمودار ۴ ۳-توزیع سنی پاسخ¬دهندگان  ۱۹۸

نمودار ۵ ۱: الگوی نهایی تحقیق  ۲۴۱

 

فهرست اشکال

شکل ۴ ۱: مدل تخمین سازه شراکت استراتژیک  ۲۰۶

شکل ۴ ۲: مدل تخمین استاندارد سازه شراکت استراتژیک ۲۰۸

شکل ۴ ۳: مدل اعداد معنیداری سازه شراکت استراتژیک  ۲۰۹

شکل ۴ ۴: مدل تخمین سازه¬های درونزا ۲۱۳

شکل ۴ ۵: مدل تخمین استاندارد سازه¬های درونزا        ۲۱۴

شکل ۴ ۶: مدل اعداد معنیداری سازه¬های درونزا          ۲۱۵

شکل ۴ ۷: مدل تخمین تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله¬گر ۲۱۹

شکل ۴ ۸: مدل تخمین استاندارد تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله¬گر         ۲۲۰

شکل ۴ ۹: مدل تخمین مولفه¬های تحقیق با ورود متغیرهای مداخله‌گر– مدل نهایی         ۲۲۴

شکل ۴ ۱۰: مدل تخمین استاندارد مولفه¬های تحقیق با ورود متغیرهای مداخله‌گر ۲۲۴

شکل ۴ ۱۱: مدل ضرایب معنی¬داری مولفه¬های تحقیق با ورود متغیرهای مداخله‌گر– مدل نهایی ۲۲۵

 

عنوان : مدلی برای خلق ارزش و تخصیص ارزش از طریق شراكت‌های استراتژیک درموسسات خدمات مالی (در صنعت بیمه و بانک)

فرمت : doc

تعداد صفحات : ۳۳۵

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *