کتاب دینامیک ماشین رشته مهندسی مکانیک

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

کتاب دینامیک ماشین رشته مهندسی مکانیکدسته: مکانیک
بازدید: ۱۰ بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: ۵۸۵۸ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۱۵

این جزوه درمورد دینامیک ماشین رشته مهندسی مکانیک است كه با فرمت پی دی اف در ۱۱۵ صفحه آماده شده است کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی مکانیک ویژه کنکور سال ۹۵ به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
قیمت فایل فقط ۴,۱۰۰ تومان


خرید


کتاب دینامیک ماشین رشته مهندسی مکانیک  کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی مکانیک ویژه کنکور سال ۹۵ – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی


فصل اول:مقدمه ای بر سینماتیک 


محرکت مطلق 


حرکت مطلق عبارت است از حرکت یک جسم نسبت به جسم دیگری که در حال سکون میباشد. از آن جا که


در هیچ جای دنیا جسمی در حال سکون یافت نمیشود حرکت هر جسم میبایست نسبت به جسم دیگری


سنجیده شود. در مکانیک اغلب، زمین به عنوان جسم ثابت در نظر گرفته میشود. بنابراین حرکت هر جسم


نسبت به زمین یک حرکت وطلق است. 


حرکت نسبی 


یک جسم فقط در موقعی نسبت به جسم دیگری دارای حرکت نسبی است که حرکتهای مطلق آن ها نسبت


به هم مختلف باشد. 


به منظور نمایشی از حرکت نسبی، دو اتومبیل A و B نشان داده شده در شکل ۲-۱۰ را در نظر میگیریم کـه


به ترتیب با سرعت های ۶۰ و ۴۰ کیلومتر در ساعت در حرکت میباشند. سرعتهای مطلق را به ترتیب بـا VB


و VA نشان میدهیم. هر موقع برداری با یک حرف در قسمت پایین و سمت راست آن بـه صـور ت انـدیس


IB نشـان داده شـده و عبـارت نشان داده شد منظور یک کمیت مطلق میباشد. سرعت A نسبت بـه B بـا  است


روشهای انتقال حرکت 


از آن مجا کلیه مکانیز ها وسیلهای برای انتقال حرکت میباشند لازم است آنها بر حسب روشی که حرکت را


انتقال میدهند طبقه . بندی نمائیم 


در مکانیزمهای نشان داده شده در شکلهای ۲ و ۱ میله ای شماره ۲ حرکت میباشد. میله شماره ۴ متحرك


بوده که اصطلاحاً آن را پیرو مینامند. برای محدوده معینی از حرکت زاویهای محرك پیرو دارای حرکت


زاویهای معینی خواهد بود. در مکانیزم نشان داده شده در شکل ۲ حرکت محرك از طریق میله رابط شماره ۳


که میلهای صلب میباشد به پیرو انتقال مییابد. از این رو میله ۳ یک رابطه صلب بوده که آن را couplerمینامند.


خط انتقال 


حرکت محرك از طریق خط انتقال به پیرو انتقال پیدا می کند. در شکل ۲حرکت میله ۲ از طریق میله ۳ به


P2 خط انتقال میباشد. همین طور در مکانیزم تسمهای نشان داده شده در


میله ۴ انتقال می یابد. بنابراین P4 


P2 به چرخ متحرك انتقال می یابد این


شکل ۲-۱۵ از آنجا که حرکت چرخ تسمه محرك از طریق خط P4 


خط را خط انتقال می . نامند 


تماس لغزشی 


در یک مکانیزم با تماس مستقیم لغزش موقعی حادثه میگردد که اعضاء امتداد مماس مشترك نقطه تماس


P4 یعنی نقاط تماس


دارای حرکت نسبی باشند.. بردارهای P2E و P4F به ترتیب سرعتهای نقاط P2 و


واقع بر اعضای ۲ و ۴ میباشد. اعضای ۲و ۴ در امتداد قائم مشترك نقطه تماس دارای سرت نسبی نبوده و


بنابر این مؤلفههای قائم سرعت های P2E و P4F میبایست با یکدیگر مساوی بوده و به طوری که نشان


داده شده برابر P2S باشند. مؤلفههای مماسی سرعت های P2E و P4F به ترتیب برابر P2L و P4M


میباشند


نمونه سوالات تستی 


 -1 در مکانیزم مقابل مرکز آنی :۲۴ 


 )1 روی جزء . ۳ قرار میگیرد 


 )2 در امتداد جزء ۳ و در بینهایت است. 


 )3 در امتداد جزء ۳ است ولی در بینهایت نیست. 


)۴ برای این مکانیزم مرکز آنی ۲۴ تعریف نمی . شود 


 -2 مراکز آنی دوران غیر اولیه (یعنی غیر از ۱۲ و ۱۳ و ۱۴) در مکانیزم شکل زیر کدام دو نقطه اند؟ 


 E, H(4 G, F (3 D, C(2 B, A 1( 


-۳ در مکانیزم چهار میلهای از نوع هیدرولیک کدام عبارت درباره مرکز آنی دوران صحت دارد؟ 


 )1 چون اتصال بین عضو ۳ و عضو ۴ لغزشی پس مرکز آنی دوران بین آن دو وجود ندارد. 


)۲ پنج مرکز آنی دوران بین اعضاء مکانیزم وجود دارد. 


 )3 شش مرکز آنی دوران بین اعضاء مکانیزم وجود دارد. 


 )4 چون عضو ۳ و عضو ۴ به صورت سیلندر و بیستون هیدرولیک هستند پس مرکز آنی مفهوم ندارد. 


-۴ ر اهرمبندی سه میلهای در لحظه نشان داده شده مطابق شکل داریم: 


 )1 مراکز آنی تشکیل دو خط مستقیم و موازی یکدیگر را می . دهند 


 )2 مراکز آنی یک مثلث را تشکیل مخی . دهند 


 )3 مراکز آنی بر هم منطبق هستند. 


 )4 یکی از مراکز آنی در بینهایت واقع است. دینامیک ماشین « ۲۱» 


 باشد. اگر ۲۵ می -۵ در مکانیزم پنج میله مطابق شکل، مرکز آنی جسم ۲ و ۵ دارای سرعت VI مرکز


VB5 بنامیم. کدامیک از گزینههای زیر صحیح است ( ۲۵


سرعت لغزنده ۵ در سطح افق را


آنی بین دو جسم ۲ و ۵). ( ۱ V V 25 5 < B


(۲ V V B5 < 25 


(۳ V V B5 = 25 .ندارند هم با رابطهای (۴ «۲۲» دینامیک ماشین 


پاسخنامه سوالات تستی 


-۱ گزینۀ (۲) صحیح است. 


مرکز آنی بین دو جسم که نسبت به هم فقط لغزش دارند نقطهای است روی خط عمود بر سطح لغزش و در


بینهایت، از طرف دیگر سه جسم نسبت به یکدیگر دارای سه مرکز آنی هستند که هر سه روی یک خط


راست قرار دارند. 


-۲ گزینۀ (۲) صحیح است. 


دو لغزنده همراه با بازو و تکیهگاه جمعاً مکانیزم چهار میله میشوند. تعداد مراکز آنی در بندواره چهار میله ای


شش میباشد، اگر بازو را شماره ۲ و لغزنده ها را شماره ۳ و ۴ مطابق شکل مشخص کنیم، مراکز آنی ( ۱۳) و


(۱۴) در بینهایت و (۱۲) روی لولای بازو قرار دارند. تماس بازو با دو لغزنده از نوع لغزشی است، پس مراکز


آنی بازو با دو لغزنده روی عمود مشتركها قرار میگیرند. چون مراکز آنی (۲۴) و (۲۳) و (۱۲) باید روی یک


امتداد قرار گیرند پس نقاط C و D مراکز آنی هستند همچنین مراکز آنی (۳۴) در بینهایت میباشد. 


-۳ گزینۀ (۳) صحیح است. 


سیلندر و پیستون جک هیدرولیک دو عضو را تشکیل میدهند بنابراین مکانیزم چهار میله می باشد و در


نتیجه شش مرکز آنی خواهد داشت. 


-۴ گزینۀ (۱ .) صحیح است 


تماس دو میله منحنی شکل دارای اتصال از نوع دو درجه آزادی است (لغزش و غلتش). پس تلاقی عمود


مشترك دو انحناء با خطالمرکزین دو میله (مراکز دوران دو میله) مرکز آنی ۲۳ میباشد. در نتیجه برای این


لحظه دو مرکز آنی روی یک خط راست قرار میگیرند و عمود مشترك با آن خط موازی خواهد بود. 


-۵ گزینۀ (۳) صحیح است. 


w2 تأمین میشود. چون سرعت عضو ۵ مورد سئوال است،


حرکت ورودی به مکانیزم از طریق میله ۲ و با


برقرار باشد. ۲۵ می ارتباط بین عضو ۲ با عضو ۵ از طریق مرکز آنی سرعت بین آن دو یعنی I


V ( ) ( ) 25 2 5 = 25 -12 w = 25 – w 15


چونw5 مفهوم ندارد و فاصله ۱۵ تا بینهایت می باشد، در نتیجه سرعت لغزنده ۵ همان V25 . خونوع فایل:Pdf


سایز :۵٫۷۲ MB


تعداد صفحه:۱۱۵قیمت فایل فقط ۴,۱۰۰ تومان


خرید

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *