کتاب زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

کتاب زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرتدسته: برق
بازدید: ۱۱ بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: ۹۸۲۹ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۹۳

آشنایی کتاب زبان تخصصی مهندسی برق ، مطلب آموزشی برای رشته مهندسی برق بوده که در ۱۹۳ صفحه تهیه شده است کتاب های خلاصه منابع رشته برق قدرت برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور ۹۵
قیمت فایل فقط ۴,۸۰۰ تومان


خرید توضیحات محصول: 

کتاب های خلاصه منابع رشته برق قدرت برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور۹۵


Conventional reliability analyses are normally only concerned with the expected or  

average value of the particular measure of reliability. Little consideration has been 

given in the past to the variation of that measure about its mean. For example,  

when the frequency of failures at a load point is predicted only the average value of  

that quantity is typically calculated. The probability that the load point will suffer a  

specified number of failures in a year is not normally considered .Similarly, the  

expected values of the duration indices are determined but the probabilities of  

various durations are not calculated. The mean values are extremely useful and are  

the primary indices of load point adequacy. There is, however, an increased  

awareness of the need for information related to the variation of the reliability  

measures around their means. Probability distributions provide a practical vehicle  

to describe the variation of reliability measure about their means. One of the  

approaches taken to determine these distributions is to perform probabilistic  

simulations of typical radial distribution system. Load point index distributions are  

dependent not only on Combinations of component outages but also on system  

configurations and restoration activities.

تحلیلهای مرسوم در مورد قابلیت اطمینان در حالت طبیعی بستگی به مقدار متوسط یا مقـدار مـورد انتظـار از انـدازهی 

مشخصی از قابلیت اطمینان مورد نظر دارد. در گذشته توجه کمی به تغییر اندازهی مقدار میانگین آن شـده اسـت. بـرای 

مثال وقتی فرکانس خرابیها در نقطهی بار تخمین زده میشود، فقط مقدار میانگین مولفهی ذکر شده نوعاً محاسبه می- 

شود. احتمال جلوگیری از تعداد مشخصی خطا در طول یک سال توسط نقطه بار عموما در نظر گرفته نمیشود. مشابه بـا 

آن، مقدار مورد انتظار در شاخص مدت زمان تعیین میشود ولی احتمال بازههـای مختلـف محاسـبه نمـیشـود. مقـادیر 

میانگین به صورت گسترده مفید بوده و نشان دهندهی شاخصهای اولیهی نقطهی بار مناسب هستند.

کفایت Adequacy 

دیدگاه Approach 

متوسط Average 

آگاهی Awareness 

ترکیب Combination 

مولفه Component 

علاقه مند Concerned 

پیکر بندی Configuration 

مرسوم Conventional 

وابسته Dependent 

تعیین کردن  Determ

مجموعه تست سال های اخیر  

Part A: Grammar and Vocabulary  

Choose the best answer to each question.  

١- Pictures …… with a telescope are inverted.  

۱) to take 2) taken 3) are taken 4) they took them  

٢- …… the financial means to remain independent, he decided to seek  

employment.  

۱) Deprived of 2) To be deprived of  

۳) He was deprived of 4) That he was deprived of  

٣- They offer many advantages to small business owners …… problematic.  

۱) it is 2) despite its 3) however it is 4) even though it is  

٤- They didn’t finish the project in time though they had …… three weeks to it.  

۱) adhered 2) supplied 3) allocated 4) regarded  

٥- The man’s bad behaviors often brought him into —- with his colleagues.  

۱) indulgence 2) conflict 3) aggression 4) participation  

٦- The scientist …… all of his new ideas in these articles.  

۱) achieved 2) coincided 3) compelled 4) incorporated  

٧- With better medicine, we can stop the …… of that disease.  

۱) exhibition 2) perception 3) proliferation 4) accumulation  

٨- Planning a meal for ٥٠٠ people is no …… matter.  

Pdfنوع فایل: 

  سایز: ۹٫۵۹mb 

۱۹۳: تعداد صفحه

کتاب زبان تخصصی مهندسی برق


توضیحات محصول: 


Conventional reliability analyses are normally only concerned with the expected or  


average value of the particular measure of reliability. Little consideration has been 


given in the past to the variation of that measure about its mean. For example,  


when the frequency of failures at a load point is predicted only the average value of  


that quantity is typically calculated. The probability that the load point will suffer a  


specified number of failures in a year is not normally considered .Similarly, the  


expected values of the duration indices are determined but the probabilities of  


various durations are not calculated. The mean values are extremely useful and are  


the primary indices of load point adequacy. There is, however, an increased  


awareness of the need for information related to the variation of the reliability  


measures around their means. Probability distributions provide a practical vehicle  


to describe the variation of reliability measure about their means. One of the  


approaches taken to determine these distributions is to perform probabilistic  


simulations of typical radial distribution system. Load point index distributions are  


dependent not only on Combinations of component outages but also on system  


configurations and restoration activities.


تحلیلهای مرسوم در مورد قابلیت اطمینان در حالت طبیعی بستگی به مقدار متوسط یا مقـدار مـورد انتظـار از انـدازهی 


مشخصی از قابلیت اطمینان مورد نظر دارد. در گذشته توجه کمی به تغییر اندازهی مقدار میانگین آن شـده اسـت. بـرای 


مثال وقتی فرکانس خرابیها در نقطهی بار تخمین زده میشود، فقط مقدار میانگین مولفهی ذکر شده نوعاً محاسبه می- 


شود. احتمال جلوگیری از تعداد مشخصی خطا در طول یک سال توسط نقطه بار عموما در نظر گرفته نمیشود. مشابه بـا 


آن، مقدار مورد انتظار در شاخص مدت زمان تعیین میشود ولی احتمال بازههـای مختلـف محاسـبه نمـیشـود. مقـادیر 


میانگین به صورت گسترده مفید بوده و نشان دهندهی شاخصهای اولیهی نقطهی بار مناسب هستند.


کفایت Adequacy 


دیدگاه Approach 


متوسط Average 


آگاهی Awareness 


ترکیب Combination 


مولفه Component 


علاقه مند Concerned 


پیکر بندی Configuration 


مرسوم Conventional 


وابسته Dependent 


تعیین کردن  Determ


مجموعه تست سال های اخیر  


Part A: Grammar and Vocabulary  


Choose the best answer to each question.  


١- Pictures …… with a telescope are inverted.  


۱) to take 2) taken 3) are taken 4) they took them  


٢- …… the financial means to remain independent, he decided to seek  


employment.  


۱) Deprived of 2) To be deprived of  


۳) He was deprived of 4) That he was deprived of  


٣- They offer many advantages to small business owners …… problematic.  


۱) it is 2) despite its 3) however it is 4) even though it is  


٤- They didn’t finish the project in time though they had …… three weeks to it.  


۱) adhered 2) supplied 3) allocated 4) regarded  


٥- The man’s bad behaviors often brought him into —- with his colleagues.  


۱) indulgence 2) conflict 3) aggression 4) participation  


٦- The scientist …… all of his new ideas in these articles.  


۱) achieved 2) coincided 3) compelled 4) incorporated  


٧- With better medicine, we can stop the …… of that disease.  


۱) exhibition 2) perception 3) proliferation 4) accumulation  


٨- Planning a meal for ٥٠٠ people is no …… matter.  


Pdfنوع فایل: 


  سایز: ۹٫۵۹mb 


۱۹۳: تعداد صفحه
قیمت فایل فقط ۴,۸۰۰ تومان


خرید

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *